Zapisnik 78. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH

KLASA: 022-03/18-02/03

URBROJ: 50438-18-02

 

Zagreb, 8. svibnja 2018.

 

 

 

PREDMET: Zapisnik 78. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH

 

 

Savjet za nacionalne manjine održao je 19. travnja 2018. u zgradi Vlade Republike Hrvatske, Zagreb,Trg Sv. Marka 2, dvorani 121/I, 78. sjednicu s početkom u 10,30 sati.

 

SJEDNICI SU BILI NAZOČNI: Aleksandar Tolnauer, predsjednik, Veselko Čakić, dipl. oecc., potpredsjednik, Renata Trischler, potpredsjednica, Vladimir Bilek, Marija Semenjuk Simeunović, Danilo Ivezić, dipl. polit., Angel Mitrevski, dipl. ing., Robert Jankovics, Branka Baksa, prof. Zvonko Kostelnik, dr. sc. Furio Radin, Veljko Kajtazi, Boris Milošević, dipl. iur., Dragana Jeckov, dipl. iur., Ermina Lekaj Prljaskaj, dipl. iur., Darko Šonc i Bermin Meškić, dipl. iur.

 

OSTALI NAZOČNI: Bahrija Sejfić iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Tibor Varga, zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta, Danijela Komadina, savjetnica u Stručnoj službi Savjeta, Milica Šaš, savjetnica u Stručnoj službi Savjeta, Vedran Osonjački, vježbenik na stručnom osposobljavanju u Stručnoj službi Savjeta i predstavnici medija.

 

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer otvorio je 78. sjednicu, pozdravio prisutne i predložio

 

DNEVNI RED                                                                                                                                           

 

Usvajanje Zapisnika s 77. sjednice.

 

1.Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“, broj 119/16) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina

 

 1. Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Narodne novine“, broj 124/17) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina

 

 1. Razno.

 

Predloženi Dnevni red i Zapisnik 77. Sjednice Savjeta usvojeni su jednoglasno.

1.Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“, broj 119/16) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina

 

 

Predsjednik Savjeta izvijestio je prisutne članove da se u 2017. godini putem Savjeta neposredno sufinanciralo 860 programa kulturne autonomije 90 udruga i ustanova nacionalnih manjina s 211 svojih podružnica, ogranaka i pododbora, za što je utrošeno 31.627.347,00 kuna od ukupnih 31.830.800,00 kuna.

 

U Državni proračun Republike Hrvatske vraćen je iznos od 203.453,00 kuna za razliku od 2016. godine kada je povrat iznosio 398.182,27 kuna; od čega se iznos od 149.197,00 kuna odnosio na povrat sredstava za programe udruga, dok su se ostala sredstva odnosila na uštede na stavci Ostali troškovi.

 

Za 51 program informiranja utrošen je iznos od 14.951.000,00 kuna, za 39 programa izdavaštva iznos od 660.000,00 kuna, za 391 program kulturnog amaterizma iznos od 7.815.000,00 kuna, za 374 programa kulturnih manifestacija iznos od 5.305.803,00 kuna, za 5 programa temeljem bilateralnih sporazuma iznos od 2.090.000,00 kuna, za 5 programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine iznos od 500.000,00 kuna, dok su Ostali troškovi iznosili 305.544,00 kuna.

 

Knjigovodstveni servis „BREZA“ izvršio je kontrolu i analizu godišnjih izvješća 40 udruga i ustanova čime su obuhvaćena doznačena sredstva Državnog proračuna u iznosu od 11.225.000,00 kuna, dok je Stručna služba Savjeta izvršila kontrolu i analizu godišnjih izvješća koja su obuhvatila sredstva od 9.556.000,00 kuna.

 

Predsjednik je izvijestio da su tijekom 2017. godine od strane djelatnika Stručne službe Savjeta izvršena 23 terenska izvida udruga i ustanova koja su obuhvatila tekuće donacije u ukupnom iznosu od 9.682.000,00 kuna.

 

 

Nakon provedene rasprave, a na temelju članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine“, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine jednoglasno je donio

 

O D L U K U

 

Usvaja se Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“, broj 119/16) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

 

 

 

 1. Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Narodne novine“, broj 124/17) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina

 

Predsjednik je Savjeta podsjetio da je Povjerenstvo za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina u području informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija za 2018. godinu, osnovano Odlukom Savjeta na sjednici 8. prosinca 2017. Povjerenstvo imenovano kao stručna radna skupina ovlaštena za vrednovanje predloženih programa i sastavljeno od stručnih osoba iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, sastojalo se od dva člana Savjeta i tri vanjska člana. Odlukom je Savjeta Povjerenstvo bilo zaduženo nakon pregleda prijavljenih programa kulturne autonomije koji ispunjavaju formalne uvjete sastaviti prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za 2018. godinu i s obrazloženjem isti dostaviti Savjetu.

 

Odlukom je Savjeta od 8. prosinca 2017. imenovana i Komisija za otvaranje prijava prijedloga programa pristiglih na Javni poziv sastavljena od djelatnika Stručne službe Savjeta koja je bila dužna pristigle prijave programa administrativno obraditi kod internetske prijave putem aplikacije.

 

Savjet je 22. studenoga 2017. objavio u Narodnim novinama 114/17 Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018.; potpore za programe ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

 

Aplikacija temeljem koje su udruge i ustanove koje se javljaju na Javni poziv trebale internetski prijaviti prijedloge programa kulturne autonomije bila je objavljena na službenim web stranicama Savjeta. Rok za podnošenje prijedloga programa bio je 29. prosinca 2017. Ako uz prijavu nisu bili dostavljeni svi obvezni i ispravni prilozi u pdf formatu, kao i prilozi u papirnatom obliku, smatralo se da nije prijeđen bodovni prag. Minimalni bodovni prag iznosi 9 bodova, dok maksimalni broj bodova koji udruga ili ustanova može dobiti iznosi 36. Broj se bodova povećavao ili smanjivao u rasponu do najviše 4 boda ovisno o izvješćima o utrošku sredstava za 2017. godinu odnosno povećavao ili smanjivao u rasponu najviše 2 boda ovisno o prilogu broj 10. Prijedlozi programa koji nisu sastavljeni sukladno Javnom pozivu, kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni u navedenom roku, nisu se razmatrali.

 

Bodovna je lista integrirana u aplikaciju i automatski je vršila bodovanje u skladu s podacima u prijavi. Konačan broj bodova Povjerenstvo je verificiralo — povećalo ili smanjilo u rasponu do najviše 4 boda nakon što je dobilo podatke od Stručne službe Savjeta vezano uz izvješća o utrošku sredstava za 2017. godinu odnosno povećalo ili smanjilo u rasponu do najviše 2 boda u zavisnosti od priloga broj 10 za udruge i ustanove koje se nisu sufinancirale putem Savjeta zadnje 3 godine.

 

Prilikom sastavljanja prijedloga Odluke Savjeta o rasporedu sredstava za 2018. godinu, Povjerenstvo je primjenjivalo Bodovnu listu i rukovodilo se isključivo Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologijom praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa, kao i izvješćima udruga i ustanova o utrošku sredstava za 2017. godinu.

 

Nakon izvršenog uvida u prijave programa, Povjerenstvo je utvrdilo da je na Javni poziv za sufinanciranje programa kulturne autonomije za 2018. godinu ukupno prijavljeno 1 080 programa kulturne autonomije od strane 106 udruga i ustanova nacionalnih manjina odnosno 226 njihovih podružnica, i to:

 

 • informiranje: 66 programa
 • izdavaštvo: 66 programa
 • kulturni amaterizam: 453 programa
 • kulturne manifestacije: 495 programa.

 

Udruge i ustanove 19 nacionalnih manjina predložile su za ostvarivanje programa dodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 47.890.072,26 kuna, što u odnosu na 2017. godinu kada je bilo zatraženo 53.312.456,48 kuna predstavlja smanjenje od 11.32 %.

 

 

Prijedlogom Odluke koji je Povjerenstvo sastavilo predloženo je da  se sredstvima iz Državnog proračuna sufinanciraju programi kulturne autonomije 84 ustanove i udruge nacionalnih manjina ukupnim iznosom od 33.840.000,00 kuna, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje od 2.000.000,00 kuna.

 

Prijedlogom su Odluke u sufinanciranje kulturne autonomije putem Savjeta uključene 172 članice saveza/zajednica u obliku KUD-ova, beseda i matica, i to:

 

 • Za 52 programa informiranja ukupno 15.100.000,00 kuna
 • Za 40 programa izdavaštva ukupno 886.000,00 kuna
 • Za 402 programa kulturnog amaterizma ukupno 8.247.800,00 kuna
 • Za 376 programa kulturnih manifestacija ukupno 6.388.200,00 kuna
 • Za 4 programa temeljem bilateralnih sporazuma ukupno 2.278.000,00 kuna
 • Za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine ukupno 500.000,00 kuna, te
 • Ostali troškovi 390.000,00 kuna.

 

Predsjednik Povjerenstva Veselko Čakić izvijestio je da će se u 2018. godini putem Savjeta sufinancirati sljedeće udruge koje nisu bile neposredno financirane u 2017. godini:

 

 1. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske — Udruga Suza
 2. Zajednica Mađara Grada Bjelovara
 3. Mađarsko kulturno umjetničko društvo KISKŐSZEG Batina
 4. Kulturno društvo Bošnjaka PREPOROD Split
 5. Albansko dramsko društvo u Hrvatskoj “MËRGIMTARI”
 6. Društvo albanskih umjetnika Hrvatske – DEA
 7. Kulturno-umjetnička udruga ZORA Silaš
 8. Kulturno umjetničko društvo Živojin Žiko Mandić
 9. ZUSOP – Zavičajna udruga Srba Ozrena i Posavine
 10. Kulturno umjetničko društvo OSTROVO.

Povjerenstvo je jednoglasno prihvatilo prijedlog Komisije da se programi kulturne autonomije niže navedenih udruga ne sufinanciraju iz razloga što nisu ostvarili 9 bodova na općem dijelu bodovne liste koji predstavljaju minimalni bodovni prag odnosno udruga koje nemaju uvjete sukladno Kriterijima:

 

 1. KUD „Kršanski ljiljani“ (nije ispunjen obrazac za prijavu programa)
 2. Mađarski kulturni krug „Zrinyi“ (nije ispunjen obrazac za prijavu programa)
 3. Makedonski kulturni forum (nije ispunjen obrazac za prijavu programa, nije dostavljena potvrda prijave, nije dostavljen original uvjerenja o nekažnjavanju, te dokaz o dosadašnjem radu i financijski plan)
 4. Zajednica Roma Osječko-baranjske županije (nisu dostavljeni dokazi o dosadašnjem radu i nije ispunjen uvjet 36 mjeseci djelovanja udruge od prijave na Javni poziv)
 5. Udruženje Roma Ludari rumunjskog porijekla RH (u uvjerenju o nekažnjavanju stoji da je predsjednik udruge kažnjavan)
 6. Udruga baranjskih Roma Napredak (nisu dostavljeni dokazi o dosadašnjem radu i nije ispunjen uvjet 36 mjeseci djelovanja od prijave na Javni poziv)
 7. KUD Sveti Sava, Tenja (nije dostavljena potvrda prijave i dokazi o dosadašnjem radu)
 8. Plesna grupa VENERA (nije ispunjen obrazac za prijavu programa, nisu dostavljeni dokazi o dosadašnjem radu, te nije dostavljena potvrda o 20 članova pripadnika nacionalne manjine; ispunjen je samo OOP/18)
 9. KUD Montenegro-montenegrina i prijatelja Crne Gore Beli Manastir (ispunjen je samo OOP/18 obrazac, za programe nije dostavljeno)
 10. Udruga za njegovanje običaja mađara Podolje (odlukom nemaju pravo prijave)
 11. Udruga za razvoj i bolji život Roma (nisu prešle bodovni prag)
 12. Romsko kulturno-umjetničko društvo CRNI BISERI, Sisak (zbog nepravilnosti 3 godine nemaju pravo na prijavu)
 13. Zajednica Srba u Istri Pula (ispunjen samo OOP/18 obrazac, za programe nije dostavljeno).
 14. Romsko kulturno-umjetničko društvo TRADICIJA.

 

Udruge koje se neće sufinancirati zbog nepravilnosti u izvješćima o radu i ostvarivanju programa odnosno financijskim izvješćima za 2017. godinu:

 

 1. Bošnjačka zajednica kulture PREPOROD, Dubrovnik
 2. Pučko otvoreno učilište Baranyai Julia
 3. Udruga mladeži za njegovanje običaja Mađara Novi Bezdan
 4. Srpsko kulturno-umjetničko društvo Branko Radičević, Dalj
 5. Kulturno umjetničko društvo “Branislav Nušić, Borovo.

 

Uvažavajući nalaze godišnjih izvješća odnosno uočene nepravilnosti kod utroška sredstava za troškove koji nisu u skladu s ugovorima za 2017. godinu, Povjerenstvo je prijedlogom Odluke umanjilo predviđena sredstva tekućih donacija odnosno nije prihvatilo ili je djelomično odobrilo prijavljene programe za 38 udruga od kojih će se zatražiti dopuna izvješća:

 

 1. Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije
 2. AKDH “Shkendija” sa 100.000,00 kn za 2017. na 70.000,00 kuna
 3. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo NUR Sisak sa 100.000,00 kn za 2017. na 90.000,00 kn
 4. Bošnjačko kulturno umjetničko društvo SEVDAH Zagreb sa 120.000,00 kn za 2017. na 100.000,00 kn
 5. Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju s 305.000,00 kn za 2016. na 300.000,00 kn bez povećanja
 6. Bošnjačko kulturno umjetničko društvo LJILJAN, Drenovci sa 60.000,00 kn za 2017. na 55.000,00 kn
 7. Kulturno društvo Bošnjaka i prijatelja BiH LJILJAN
 8. Zajednica Crnogoraca Split
 9. Češka beseda Treglava
 10. Češka beseda Sisak
 11. Češka obec Bjelovar
 12. Češka beseda Golubinjak
 13. Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske — Udruga Splitsko-dalmatinske županije
 14. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske — Udruga za Istru, Pula
 15. Udruga za njegovanje običaja Mađara Korogy iz Korođa
 16. Društvo Mađara Lipik
 17. Kulturno umjetničko društvo ADY ENDRE, Korog
 18. Udruga za njegovanje običaja Mađara Stari Jankovci
 19. Kulturno umjetničko društvo Petőfi Sándor, Kotlina
 20. KUD “Petefi Šandor” Čakovci
 21. Mađarsko kulturno umjetničko društvo DARDA
 22. Makedonsko kulturno društvo Ilinden
 23. Njemačka Zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek
 24. Zajednica Austrijanaca u Hrvatskoj – Zagreb
 25. Poljska kulturna udruga Mikolaj Kopernik
 26. Udruga Žena Romkinja Hrvatske Bolja Budućnost
 27. Udruga Romski Nacionalni Forum
 28. Udruga Roma Korak po Korak
 29. Savez Roma u Republici Hrvatskoj KALI SARA
 30. Savez Rusa Republike Hrvatske
 31. Savez Rusina Republike Hrvatske
 32. Kulturno društvo Rusina Vinkovci
 33. Društvo za ukrajinsku kulturu
 34. Matica slovačka Ilok
 35. Kulturno prosvjetno društvo Slovenski dom, Zagreb
 36. Slovenski dom, Kulturno-prosvjetno društvo Bazovica, Rijeka
 37. Kulturna udruga Slovenaca Dr. France Prešeren, Šibenik
 38. Zajedničko vijeće općina, Vukovar.

 

Zastupnik mađarske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Robert Jankovics podržao je prijedlog odluke Povjerenstva kojim se i ove godine uspio osigurati adekvatan stupanj ostvarenja prava na kulturnu autonomiju nacionalnih manjina.

Istaknuo je nastojanja zastupnika manjina u Hrvatskom saboru da u suradnji s Vladom Republike Hrvatske do kraja mandata Vlade sredstva za kulturnu autonomiju vrate na stanje iz 2008. godine.

Vezano uz bilateralni sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj, izvijestio je prisutne članove o otvaranju obnovljenog Hrvatskog kazališta u Pečuhu kao jedinog hrvatskog kazališta izvan Republike Hrvatske koje je u cijelosti financirala Vlada Republike Mađarske sredstvima od 20.000.000,00 kuna.

 

Zastupnik 12 nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru Veljko Kajtazi izrazio je zadovoljstvo povećanjem sredstava za programe kulturne autonomije manjina koje zastupa, izuzev poljske nacionalne manjine.

Vezano uz raspodjelu sredstava koja se romskoj manjini dodjeljuju za programe, izrazio je nezadovoljstvo njihovim kontinuiranim višegodišnjim smanjenjem, posebno visinom sredstava za manifestaciju obilježavanja Svjetskog dana Roma i za časopis PHRALIPEN koji je izdvojio kao visoko kvalitetan.

Predložio je da se unutar romske zajednice sredstva raspodjele na drugačiji način, kao i da se budućim rebalansom Državnog proračuna povećaju sredstva za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije Roma.

 

Predsjednik je Savjeta istaknuo da naknadna preraspodjela sredstava za programe unutar romske zajednice ne bi korespondirala s Bodovnom listom kojom se Povjerenstvo vodilo u cilju transparentnog načina vrednovanja kako prijavljenih programa, tako i  programa izvršenih u prethodnoj godini.

Istaknuo je da bi naknadna izmjena preraspodjele sredstava za programe bila protivna Kriterijima Savjeta, te podcrtao da su prijedlogom Odluke za 2018. godinu sredstva za programe romske nacionalne manjine povećana za 7,05%.

 

Predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina Vladimir Bilek istaknuo je da je Povjerenstvo i ovim prijedlogom Odluke omogućilo učinkovito djelovanje udruga manjina na izražavanju i razvoju svog identiteta u području informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija.

U ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina podržao je prijedlog zastupnika Kajtazija da se budućim rebalansom Državnog proračuna povećaju sredstva za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine.

 

Bošnjački član Savjeta gospodin Bermin Meškić očitujući se o prijedlogu Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu, istaknuo je da je relativno zadovoljan prijedlogom Odluke s obzirom na to da su povećana sredstva bošnjačkoj nacionalnoj manjini.

Međutim, izrazio je žaljenje što se udruga Bošnjačka zajednica kulture PREPOROD iz Dubrovnika, neće financirati u narednoj godini, ponajviše zbog ugleda navedene udruge u Dubrovniku, kao i zbog vrijednih volontera koji tamo djeluju.

 

Na temelju članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine“ broj 155/02 i 80/10), a na prijedlog Povjerenstva za raspodjelu sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina, Savjet za nacionalne manjine, uz jedan glas protiv člana Veljka Kajtazija, donio je

 

O D L U K U

 

o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.  godinu („Narodne novine“, broj 124/17) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

 

 

Na glasovanju o prijedlogu Odluke nije bio prisutan dr. sc. Furio Radin.

 1. Razno.

 

Potpredsjednica Savjeta Renata Trichler upoznala je prisutne s uspješnom akcijom prikupljanja milijun potpisa za Inicijativu europskih građana za prava manjina Minority SafePack organizacije FUEN — Federal Union of European Nationalities, s ciljem jačanja zaštite manjina u europskim zemljama.

 

Skupljeno je preko 1.215.000 potpisa, a uspjeh je zabilježen i u Republici Hrvatskoj zahvaljujući aktivnom radu Srpskog narodnog vijeća, Savjeta za nacionalne manjine i drugih manjinskih organizacija.

 

Unaprijed utvrđena kvota u Republici Hrvatskoj iznosila je 8250 potpisa, a prikupljeno je 17.484 potpisa, čime se Republika Hrvatska svrstala u blok deset zemalja koje su ispunile kvotu traženih potpisa.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK SAVJETA

                                                                                         Aleksandar Tolnauer