Zapisnik 79. telefonske sjednice Savjeta za nacionalne manjine

KLASA: 022-03/18-02/05

URBROJ: 50438-18-03

 

Zagreb, 4. lipnja 2018.

 

 

 

 

PREDMET: Zapisnik 79. telefonske sjednice Savjeta za nacionalne manjine

 

 

 

 

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske održao je 79. telefonsku sjednicu dana 23. svibnja 2018.

 

Telefonski su kontaktirani sljedeći članovi Savjeta: Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta, Veselko Čakić, dipl. oecc., potpredsjednik Savjeta, Renata Trischler, potpredsjednica Savjeta, Veljko Kajtazi, Danilo Ivezić, dipl. polit., Marija Semenjuk Simeunović, Darko Šonc, Branka Baksa, dr. sc. Nives Rittig Beljak, Angel Mitrevski, dipl. ing., Bermin Meškić, dipl. iur., Boris Milošević, dipl. iur., prof. Zvonko Kostelnik i Vladimir Bilek.

 

Nije uspostavljen telefonski kontakt sa sljedećim članovima: prof. dr. sc. Furio Radin, Ermina Lekaj Prljaskaj, Robert Jankovics i prof. dr. sc. Milorad Pupovac.

 

Članovima Savjeta predložen je sljedeći Dnevni red:

 

 

DNEVNI RED

 

  1. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine, jednokratna pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave — pomoći unutar općeg proračuna

 

  1. Zamolbe za prenamjenu sredstava udruga i ustanova nacionalnih manjina odobrenih za programe kulturne autonomije.

 

 

Predloženi Dnevni red i Zapisnik 78. sjednice usvojeni su jednoglasno.

 

 

 

 

  1. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine, jednokratna pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave — pomoći unutar općeg proračuna

 

U skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologijom praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa, Savjet raspodjeljuje proračunska sredstva udrugama i ustanovama manjina za programe kulturne autonomije i programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

 

Člankom 13. Kriterija propisano je da će se putem Savjeta financirati programi usuglašeni s tijelima državne vlasti te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se stvaraju materijalne pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina kroz pomoć u održavanju ili izgradnji domova kulture, nabavi opreme i stvaranju prostornih i drugih uvjeta za djelovanje udruga i ustanova.

 

S obzirom na izuzetno tešku gospodarsku situaciju, Savjet od 2013. godine ne izdvaja sredstva za pretpostavke osim za romsku nacionalnu manjinu zbog obveza utvrđenih u Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, te pratećem Akcijskom planu.

 

Sukladno Odluci o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 124/17) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, od 19. travnja 2018. („Narodne novine“, broj 39/18), za pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine osigurano je 500.000,00 kuna.

 

Nakon provedene rasprave, na temelju članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine“ broj 155/02 i 80/10), a u vezi s člankom 13. Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologijom praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, broj 105/16), Savjet je jednoglasno donio

 

O D L U K U

o raspodjeli sredstva za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine,

 jednokratna pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne)

 samouprave — pomoći unutar općeg proračuna

 

 

Dodjeljuje se Gradu Popovači iznos od 70.000,00 kuna za asfaltiranje triju odvojaka ukupne dužine 400 metara cesta, te proširenje javne rasvjete sa četiri nova rasvjetna mjesta u Donjoj Gračenici, kao pomoć u izgradnji objekta društvene namjene radi unapređenja kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine.

 

Dodjeljuje se Općini Nedelišće iznos od 100.000,00 kuna za izgradnju Doma kulture Parag na k.č. 1635/4 i 1636/4 k.o. Trnovec, radi stvaranja adekvatnih prostornih uvjeta za djelovanje udruga i ustanova romske nacionalne manjine.

 

Dodjeljuje se Gradu Belišću iznos od 150.000,00 kuna za dovršetak radova na izgradnji društvenog doma romske nacionalne manjine u Bistrincima, radi  unapređenja kvalitete života pripadnika romske manjine i rada romskih udruga.

 

Dodjeljuje se Gradu Grubišnom Polju iznos od 70.000,00 kuna za dovršetak radova na izgradnji društvenog doma romske nacionalne manjine na lokaciji Stalovica, radi unapređenja kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine.

 

Dodjeljuje se Općini Petlovac iznos od 40.000,00 kuna za dovršenje izgradnje i opremanje objekta u romskom naselju u Torjancima.

 

Dodjeljuje se Općini Kotoriba iznos od 70.000,00 kuna za izgradnju dječjeg igrališta u romskom naselju u Kotoribi.

 

 

  1. Zamolbe za prenamjenu sredstava udruga i ustanova nacionalnih manjina odobrenih za programe kulturne autonomije

 

Nakon što su članovi Savjeta razmotrili pristigle zahtjeve udruga nacionalnih manjina za prenamjenom sredstava odobrenih za programe kulturne autonomije, Savjet za nacionalne manjine na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 10. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02 i 80/10), donio je sljedeće

 

O D L U K E

 

Odobrava se Mađarskom kulturnom društvu ADY ENDRE, Zagreb, da za ostvarivanje programa kulturne manifestacije Dani mađarske kulture utroši iznos od 3000,00 kuna, a iznos od 5000,00 kuna utroši za ostvarivanje programa kulturne manifestacije Mađarska tribina.

 

Odobrava se Kulturnom društvu Bošnjaka Hrvatske PREPOROD, Zagreb, da u ostvarivanju programa informiranja izda dvobroj časopisa za djecu i mlade Jasmin.

 

Odobrava se Poljskoj kulturnoj udruzi MIKOLAJ KOPERNIK, Zagreb, da program kulturne manifestacije Dani s Kopernikom, održi u Zagrebu umjesto u Torunju.

 

 

 

 

                                                                                   PREDSJEDNIK SAVJETA

                                                                                          Aleksandar Tolnauer