VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Savjet za nacionalne manjine

Na temelju članka 35. i 36. stavka 8. i 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 4. stavka 1. alineje 3. Statuta Savjeta za nacionalne manjine („Narodne novine“, broj 106/03), Savjet za nacionalne manjine na 82. sjednici održanoj 21. siječnja 2019., donio je

PROGRAM

RADA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2019. GODINU

I.
Savjet za nacionalne manjine, radi sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, a osobito radi razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina, donosi Program rada.
U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet će surađivati s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.
II.
Savjet za nacionalne manjine će:
– predlagati tijelima državne vlasti mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ili na nekom njenom području
– predlagati tijelima državne vlasti da rasprave pojedina pitanja od značenja za nacionalne manjine, a osobito vezana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima su uređena manjinska prava i slobode
– provoditi mjere sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina
– surađivati u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
– predlagati poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima
– tražiti od tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave podatke i izvješća potrebna za razmatranje pitanja koja se odnose na prava nacionalnih manjina
– davati mišljenja, prijedloge, analizirati programe javnih radio postaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, o zastupljenosti pitanja namijenjenih nacionalnim manjinama u programima javnih radio postaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja
– analizirati rad tijela državne vlasti vezano za ostvarivanje manjinskih prava
– analizirati učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina
– kontinuirano pratiti praktičnu provedbu manjinske legislative u jedinicama lokalne i regionalne samouprave
– surađivati i organizirati zajedničke sastanke s predstavnicima tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, u čiju nadležnost spadaju pitanja iz djelokruga Savjeta utvrđena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Statutom Savjeta
– raspoređivati sredstva koja se u Državnom proračunu osiguravaju za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina, razmatrati kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o ostvarivanju programa i utrošku sredstava doznačenih iz Državnog proračuna, te o tome izvijestiti Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor
– davati suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o znamenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina
– surađivati s vijećima, koordinacijama i predstavnicima nacionalnih manjina, nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina
– provoditi program edukacije nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina
– provoditi programe edukacija i informiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina – izdavanje lista »Manjinski forum« namijenjenog vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina
– provoditi zajedničke programe s udrugama i ustanovama nacionalnih manjina
– pokroviteljstvo i sufinanciranje kulturne manifestacije »Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj«
– surađivati s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
– surađivati sa Sveučilištima u Republici Hrvatskoj, te znanstveno stručnim organizacijama vezano za stručne analize manjinskih pitanja i edukaciju pripadnika nacionalnih manjina
– sudjelovati u prekograničnoj suradnji s matičnim državama nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
– surađivati s nevladinim udrugama civilnog društva
– donijeti Financijski plan i Završni račun.

KLASA: 022-03/19-04/01
URBROJ: 50438-19-01

Zagreb, 21. siječnja 2019.

PREDSJEDNIK SAVJETA
Aleksandar Tolnauer, v.r.

Program rada Savjeta za nacionalne manjine