Uredba o izmjeni Uredbi o stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 36. stavka 6. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine donijela

UREDBU
O IZMJENI UREDBE O STRUČNOJ SLUŽBI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Članak 1.
U Uredbi o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine (»Narodne novine«, br. 77/03, 130/06, 76/11 i 79/12), mijenja se okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Stručne službe.
Novi okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Stručne službe sadržan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.
Članak 2.
Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine uskladit će se s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.
Članak 3.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/70
Urbroj: 50301-23/21-18-2
Zagreb, 27. rujna 2018.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U STRUČNOJ SLUŽBI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE
Broj državnih službenika

1.Zamjenik predstojnika Stručne službe — 1
2.Administrativni tajnik — 1
3.Savjetnik u Vladi Republike Hrvatske i Vladinom uredu — 3
4. Viši upravni referent 1
UKUPNO 6