4 Poslovnik o radu Povjerenstva za raspodjelu sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina

 

 

 

KLASA :402-08/19-03/06

URBROJ:50438-19-08

Zagreb, 14.studenog 2019

Na temelju članka 35 stavka 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina(NN br 155/02,47/10,80/10 i 93/11),članka 2 stavka 1.2 i 3 Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (NN br:105/16) i članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) Savjet za nacionalne manjine na  86.sjednici održanoj dana 14.studenog 2019 donosi

Poslovnik o radu

Povjerenstva za raspodjelu sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina u području informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programi koji proizlaze iz bilateralnog sporazuma i ugovora  i pretpostavke za ostavrivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina

Članak 1.

Savjet za nacionalne manjine u postupku raspodjele sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina osniva Povjerenstvo za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina u području informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, te programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora( u daljnjem tekstu :Povjerenstvo )

Članak 2.

Povjerenstvo kao stručna radna skupina ovlaštena je za vrednovanje predloženih programa koje će se sufinancirati tijekom 2020 godine, sastavljeno je od stručnih osoba iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Po završetku rada Povjerenstvo donosi prijedlog Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u  Državnom proračunu za programe iz područja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

 

Članice i članovi Povjerenstva potpisuju pisanu izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da nemaju osobnih interesa kojima mogu utjecati na nepristranost rada Povjerenstva, da će u obavljanju dužnosti članica i članova Povjerenstva postupati časno, pošteno, savjesno i odgovorno i nepristrano čuvati povjerljivost podataka i informacija, kao i vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja im je povjerena od Savjeta.

Povjerenstavo je dužno sastaviti i prijedlog odluke o neodobravanju financijskih sredstava za programe kulturne autonomije, te istu s obrazloženjem proslijediti Savjetu na raspravljanje i donošenje konačne odluke .

Članak 3.

 

Prilikom vrednovanja predloženih programa za ostvarivanja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Povjerenstvo će primjenjivati normativne akte Savjeta,odredbe Javnog poziva te ostalu važeću legislativu vezanu za raspodjelu sredstava iz Državnog proračuna ,financijsko poslovanje,računovodstva neprofitnih organizacija i ostalih važećih zakona predlagati sufinanciranje programa koji doprinose očuvanju etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno integracijom u društvo daju doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske, vodeći računa o broju pripadnika nacionalne manjine, broju članova udruge i ustanove, dužini djelovanja i dosadašnjem radu udruge.

 

Za vrednovanje predloženih programa koristit će se informacijski sustav za prijavu programa putem internetske aplikacije koji vrši automatsko bodovanje programa u zavisnosti od dostavljenih podataka i omogućava pregled obrazaca za prijavu programa kao i dostavljene priloge.

Minimalni bodovni prag iznosi 10 bodova.Maksimalni  broj bodova iznosi 36.

Konačan broj bodova Povjerenstvo će verificirati povećati ili smanjiti u rasponu do najviše 4 boda u zavisnosti od dostavljenih godišnjih izvještaja udruga za 2019.god. koji su se sufinancirali preko Savjeta za nacionalne manjine, odnosno povećati ili smanjiti u rasponu do najviše 2 boda u zavisnosti od priloga br.10 za udruge koje se nisu sufinancirale preko Savjeta u zadnje tri godine.

 

Članak 4.

 

Povjerenstvo ima ukupno 5 ( pet) članova, od toga 2 člana Savjeta i 3 ( tri )vanjska člana, od stručnih osoba iz područja informiranja,izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.

Odluku o primjerenoj naknadi za rad vanjskih članova Povjerenstva donosi predsjednik Savjeta za nacionalne manjine.

Članak 5.

Povjerenstvo saziva i rukovodi njegovim radom voditelj Povjerenstva, a pozivi na sjednicu dostavljaju se članovima najmanje 5 dana prije održavanje sjednice. Na sjednicama Povjerenstava vodi se zapisnik, a sve uvjete za rad Povjerenstva osiguravaju se unutar Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine.

Članak  6

Poslovnik stupa na snagu i primjenje se danom donošenja .

 

                                                                                     Predsjednik Savjeta

                                                                                       Aleksandar Tolnauer

.