ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2022. GODINU

Odluka o rasporedu sredstava za 2022. od 21.4.2022.

Odluka je objavljena i na stranicama Narodnih novina, na slijedećem LINKU:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html