PRORAČUN

Za preuzimanje:

1. PONN01PR Opći dio za narodne novine

2. P0310 Posebni dio financijskog plana za područne riznice

3. PONN02PR Plan prihoda

4. PONN03PR Plan rashoda

5. PONN04PR Rashodi prema izvorima financiranja-1

6. PONN05PR Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

7. PONN06PR Račun financiranja

020 21 (1)

020 21 7a (1)