Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje I-XII mjesec 2022.godine

bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdobblje I-XII mjesec 2022.godine