ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA PROGRAME STVARANJA MATERIJALNIH PRETPOSRAVKI ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE ROMSKE NACIONALNE MANJINE U 2023. GODINI

102. odluka (zbirna)-ROMI-KA pretpostavke – odluka 2023.