Zapisnik 75. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH

KLASA: 022-03/17-02/06

URBROJ: 50438-17-03

 

Zagreb, 16. listopada 2017.

 

 

PREDMET: Zapisnik 75. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH

 

 

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske održao je 5. listopada 2017. s početkom u 11,00 sati 75. sjednicu u zgradi Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, Trg Sv. Marka 2, dvorani 121/1.

 

SJEDNICI SU BILI NAZOČNI: Aleksandar Tolnauer, predsjednik, Veselko Čakić, dipl. oecc., potpredsjednik, Vladimir Bilek, Marija Semenjuk Simeunović, dipl. oec., Danilo Ivezić, dipl. polit., Angel Mitrevski, dipl. ing., Robert Jankovics, Branka Baksa, prof. Zvonko Kostelnik, dr. sc. Furio Radin, Veljko Kajtazi, Boris Milošević, dipl. iur., dr. sc. Nives Rittig Beljak, Dragana Jeckov, dipl. iur., Ermina Lekaj Prljaskaj, dipl. iur., Darko Šonc i Bermin Meškić, dipl. iur.

 

OSTALI NAZOČNI: pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka Ivana Jakir-Bajo, Ivana Ferara iz Ministarstva uprave, Lada Ćurković iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Aleksandar Milošević, zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, Bahrija Sejfić iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Tibor Varga, zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta, Danijela Komadina, savjetnica u Stručnoj službi Savjeta, Milica Šaš, savjetnica u Stručnoj službi Savjeta, Vedran Osonjački, vježbenik na stručnom osposobljavanju u Stručnoj službi Savjeta i predstavnici medija.

 

Predsjednik Savjeta pozdravio je prisutne članove i predstavio novog člana Bermina Meškića koji je u Savjetu kao predstavnik bošnjačke nacionalne manjine zamijenio preminuloga Dževada Jogunčića.

Također, predstavio je novu članicu Draganu Jeckov koja je u Hrvatskom saboru i u Savjetu kao predstavnica srpske nacionalne manjine zamijenila Milu Horvata imenovanog na dužnost državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

 

Predloženi dnevni red i zapisnik 74. sjednice Savjeta usvojeni su jednoglasno.

 

DNEVNI RED      

                                                                                                                                    

  1. Operativni programi za nacionalne manjine za razdoblje 2017. — 2020.

2.    Petnaest godina od stupanja na snagu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

  1. Informacija o programu Federal Union of European Nationalities
  2. Zamolbe za prenamjenom sredstava udruga nacionalnih manjina
  3. Razno.
  1. Operativni programi za nacionalne manjine za razdoblje 2017. — 2020.

 

Predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina Vladimir Bilek izvijestio je prisutne kako su zastupnici manjina u Hrvatskom saboru u suradnji s Vladom Republike Hrvatske usuglasili Operative programe za nacionalne manjine za razdoblje 2017. — 2020., koje je Vlada usvojila 24. kolovoza 2017.

 

Predmetni je dokument, kako je naveo, temelj za ostvarivanje i očuvanje stečenih prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj odnosno financijsku podršku za njihovu provedbu, te su njime utvrđene obveze kako predstavnika manjina tako i Vlade Republike Hrvatske odnosno ministarstava i tijela izvršne vlasti.

 

Vlada je imenovala posebno povjerenstvo za izradu Operativnih programa u koje je uključila predstavnike ministarstava i sve zastupnike manjina u Hrvatskom saboru putem kojih su se sa svojim prijedlozima i stajalištima mogle uključiti i udruge, kao i koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

 

Operativni program sastoji se od dijela koji se odnosi na sve nacionalne manjine, dok se jedan manji dio se veže uz posebnosti pojedinih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

 

Osnovicu Operativnih planova čine ostvarivanje prava na službenu i javnu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina, te prava na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Vezano uz navedeno, zastupnik je Bilek podcrtao obvezu ustrojavanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja posebne ustrojstvene jedinice za obrazovanje na manjinskim jezicima koja će skrbiti o unaprjeđenju manjinskih modela obrazovanja.

 

Vlada Republike Hrvatske obvezala se osigurati sudjelovanje predstavnika nacionalnih manjina u budućim izradama kurikularnih dokumenata u sklopu cjelovite reforme obrazovanja. Podržala je inicijativu za osnivanje novih odsjeka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od važnosti za nacionalne manjine te se obvezala osigurati dodatna sredstva za prijevod i tiskanje udžbenika za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

 

Predviđeni programi uključujući i programe vezane uz kulturnu autonomiju nacionalnih manjina ostvarivat će se putem javnih poziva ministarstava sukladno zakonu, a Vlada Republike Hrvatske osigurat će sredstva za adaptaciju vjerskih objekata nacionalnih manjina koji imaju status spomenika kulture.

 

Nadalje, sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovoru sklopljenom s Hrvatskom radiotelevizijom, Vlada će se zauzeti za formiranje manjinske redakcije s ciljem učinkovitije proizvodnje i suproizvodnje programa namijenjenih informiranju pripadnika nacionalnih manjina.

 

Kako bi se osigurala stabilnost djelovanja udruga i ustanova manjina i pružila mogućnost za unaprjeđenje njihovog rada, Operativnim je planom predviđena mogućnost osiguranja neophodnih sredstava Savjetu za nacionalne manjine s obzirom na to da su sredstva Savjeta od 2010. godine smanjena za više od 30%.

 

Vlada će u suradnji s predstavnicima nacionalnih manjina razmotriti mogućnost pravne regulacije posebnosti organiziranja statusa i djelovanja manjinskih udruga posebnim zakonom. Nadalje, razmotrit će se mogućnost reguliranja posebnim zakonom izbora za manjinsku samoupravu, kao i rješavanje problematike pravne osobnosti predstavnika nacionalnih manjina.

Budući da se planira evaluacija provedbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon koje će se predložiti njezine izmjene i dopune, namjera je manjinskih zastupnika istu uskladiti s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina s obzirom na to da Uredba nizom odredbi derogira Ustavni zakon i ne uvažava specifična pitanja djelovanja manjinskih udruga i ustanova.

 

Nadalje, vezano uz zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina zaposlenih u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima i tijelima uprave jedinica samouprave, Vlada Republike Hrvatske uspostavit će mehanizam praćenja dosljedne provedbe članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji uređuje prednost pri zapošljavanju pod istim uvjetima.

 

Predstavnici pojedinih nacionalnih manjina istaknuli su kako je njihova manjina upoznata s Operativnim planovima tek nakon završetka procesa usuglašavanja cjelokupnog teksta. Podcrtali su sumnju u to može li jedan zastupnik u Hrvatskom saboru kvalitetno zastupati nekoliko nacionalnih manjina. S obzirom na to da je Operativni plan na snazi do 2020. godine, istaknuli su potrebu da u pripremi i donošenju novog Operativnog plana koji će stupiti na snagu nakon 2020. godine aktivno sudjeluju predstavnici i onih manjina koje u Hrvatskom saboru nemaju zastupnika iz reda svoje nacionalne manjine.

 

Nakon rasprave o obvezama koje iz Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje 2017. — 2020., proizlaze za Savjet za nacionalne manjine, članovi Savjeta jednoglasno su donijeli sljedeći

 

                                         Z A K LJ U Č A K

 

Prihvaća se informacija o usvajanju od strane Vlade Republike Hrvatske Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje 2017. — 2020., koji su ocijenjeni kao iskorak u zaštiti i očuvanju prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

 

Između Kluba zastupnika nacionalnih manjina odnosno zastupnika manjina u Hrvatskom saboru s jedne strane i predstavnika manjina u Savjetu odnosno udruga s druge strane ostvarit će se intenzivnija suradnja u svim pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

 

 

2.    Petnaest godina od stupanja na snagu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

 

Predsjednik je Savjeta podsjetio prisutne članove da se ove godine obilježava 15 godina od kad je Hrvatski sabor na sjednici 13. prosinca 2002. donio Odluku o proglašenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, čime je stvoren normativni okvir za ostvarivanje zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina.

 

U odnosu na prethodni Ustavni zakon broj manjinskih zastupnika povećan je s pet na osam, manjine su dobile pravo biranja predstavnika u tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovljena su dva nova instituta — vijeća i predstavnici, te je osnovan Savjet za nacionalne manjine kao krovno tijelo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

 

S ciljem učinkovitije provedbe Ustavnog zakona Vlada Republike Hrvatske do sada je donijela dva Akcijska plana za provedbu Ustavnog zakona; prvi 2008. godine i drugi 2011. godine, koji je bio na snazi do 2013. godine.

 

Analizirajući dosadašnje učinke Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, članovi su Savjeta zaključili kako još uvijek nisu u punoj mjeri primijenjeni instituti koje Ustavni zakon jamči pripadnicima nacionalnih manjina. Naime, umjesto da se percipira da je u multikulturalnim državama participacija manjina u odlučivanju dodatni kriterij u ostvarivanju vladavine prava koji podrazumijeva sudjelovanje svih segmenata društva u donošenju svih društvenih odluka, sve su prisutnije tendencije da se stečena prava ograniče kroz medijsko plasiranje poluistina na dnevnoj razini. Političko zastupanje nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru zajamčeno Ustavnim zakonom nije privilegij već afirmativna mjera kojom se nastojalo osigurati predstavljenost svih društvenih skupina u parlamentu.

 

Predsjednik je Savjeta podcrtao kako je upravo 15-godišnjica stupanja na snagu Ustavnog zakona, prilika da se zajedno s najvišim predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti, kao i pojedincima zaslužnim za njegovu izradu i donošenje, s objektivnom distancom prema onom što se u sferi manjinske politike dešavalo od 2000. godine do danas, izvrši rekapitulacija cjelokupne politike prema nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj.

 

Nakon pregleda dosadašnjih učinaka Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, članovi Savjeta usuglasili su način na koji će obilježiti 15-godišnjicu njegova stupanja na snagu, te je jednoglasno donesena sljedeća

 

                                                     O D L U K A

 

U suradnji sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u prostorijama Hrvatskog sabora organizirat će se okrugli stol kojim će se obilježiti petnaesta obljetnica stupanja na snagu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

 

 

  1. Informacija o programu Federal Union of European Nationalities

 

Predsjednik je Savjeta izvijestio članove da je organizacija FUEN — Federal Union of European Nationalities iskazala interes za suradnju sa Savjetom za nacionalne manjine čiji rad prati i nada se proširenju suradnje na europskom planu.

 

Federacija europskih nacionalnih manjina najstarija je krovna organizacija koja predstavlja savjet na razini Europe; ima status suradnika u Vijeću Europe i savjetnički status u Ujedinjenim narodima. U svojem članstvu broji 90-tak članica, a bavi se zaštitom i promocijom identiteta jezika, kulture, prava i tradicije etničkih skupina i nacionalnih manjina.

 

Aleksandar Milošević, zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, zatražio je od Savjeta podršku za Inicijativu europskih građana za prava manjina Minority SafePack koja ima za cilj pojačati zaštitu etničkih manjina u europskim zemljama i potaknuti njihovu integraciju u društva. Metodom građanske inicijative FUEN nastoji potaknuti Europu na intenzivnije promicanje kulturne i jezične raznolikosti s obzirom na to da manjine i etničke skupine nisu dovoljno zaštićene postojećim rješenjima i praksama na nivou Europske unije.

 

FUEN je pokrenuo kampanju prikupljanja potpisa podrške za predmetnu inicijativu s obzirom na to da je Europska komisija dužna razmotriti inicijativu organizacije ili grupe građana koju svojim potpisima podrži više od milijun građana iz više od sedam europskih država. Inicijativa za koju FUEN potpise namjerava prikupiti do kraja prvog tromjesečja iduće godine ima nekoliko tematskih područja. Prvo je jezik i kultura u sklopu kojeg predlaže usvajanje direktiva kojima će se spriječiti marginalizacija manjinskih jezika u Europi i stvoriti mehanizam zaštite manjinskih i regionalnih jezika u javnoj upravi, državnim službama te obrazovanju i kulturi, a u kojem se cilju predlaže i osnivanje europskih centara jezične raznolikosti.

 

Drugo je područje regionalnih fondova od kojih se traži da u svoje pravilnike ugrade zaštitu kulturne i jezične raznolikosti posebno u graničnim područjima u kojima manjine žive u značajnijem broju. Treće područje ide za jačanjem prezentiranosti nacionalnih manjina i etničkih skupina u nacionalnim parlamentima, kao i za uvođenjem mjera pozitivne diskriminacije usmjerenih na postizanje jednakosti pripadnika nacionalnih manjina.

 

S obzirom na to da bi Republika Hrvatska za podršku inicijativi trebala prikupiti oko deset tisuća potpisa građana, zamolio je članove Savjeta da se preko svojih organizacija i udruga priključe inicijativi. Izvijestio je kako će Srpsko narodno vijeće raditi na tome da ustroji koordinacijsko tijelo koje će provoditi kampanju na razini Republike Hrvatske, donijeti plan, odrediti proračun, metodologiju i kadrove, te krenuti u prikupljanje potrebnih potpisa građana.

 

Članovi Savjeta dali su podršku incijativi Minority SafePack u organizaciji FUEN – Federal Union of European Nationalities kojom se solidariziramo sa svim nacionalnim manjinama i kao građani EU tražimo unaprijeđenje i visok stupanj očuvanja prava manjina u svim državama Unije. Članovi Savjeta dali su podršku incijativi Minority SafePack u organizaciji FUEN – Federal Union of European Nationalities kojom se solidariziramo sa svim nacionalnim manjinama i kao građani EU tražimo unaprijeđenje i visok stupanj očuvanja prava manjina u svim državama Unije.Članovi Savjeta dali su podršku inicijativi Minority SafePack Minority SafePackMinority SafePack u organizaciji FUEN — Federal Union of European Nationalities solidarizirajući se na taj način s nacionalnim manjinama i etničkim skupinama u svim državama Europske unije u cilju unaprjeđenja i očuvanja visokog stupnja zaštite prava nacionalnih manjina.

 

 

  1. Zamolbe za prenamjenom sredstava udruga nacionalnih manjina

 

Nakon što je predsjednik upoznao članove sa pristiglim zahtjevima udruga za prenamjenom sredstava odobrenih za programe kulturne autonomije, Savjet za nacionalne manjine na temelju članka 36. stavka 10., a u vezi s člankom 35. stavkom 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02 i 80/10), donio je sljedeće

 

O D L U K E

 

Odobrava se Savezu Slovaka – Zvaz Slovakov, Našice, da u ostvarivanju programa izdavaštva sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna odobrena za program 20 godina Matice Slovačke Zagreb Zlatka Jevaka, prenamjeni za ostvarivanje programa izdavaštva Matica slovačka Lipovljani 1996. — 2016.

 

Odobrava se Savezu Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar, da u ostvarivanju programa kulturnih manifestacija sredstva dodijeljena za 10. Etno dan — etnografska kuća u Ivanovu Selu u iznosu od 10.000.00 kuna, prenamjeni za ostvarivanje programa kulturne manifestacije XVI. smotra pjevačkih zborova i skupina.

 

Odobrava se Demokratskoj zajednici Mađara Hrvatske, Bilje, da u ostvarivanju programa informiranja tiska dvobroj (3-4) godišnjaka Rovatkak — crtice, vezan uz godinu Gedeona Acsa, najpoznatijeg učesnika mađarske građanske revolucije iz 1848. godine s područja Baranje.

 

Odobrava se Saboru bošnjačkih asocijacija Hrvatske, Zagreb, da u ostvarivanju programa izdavaštva umjesto 10 izda četiri broja časopisa SABAH INFO, dok format, naklada, broj stranica i boja ostaju nepromijenjeni.

Odobrava se Saboru bošnjačkih asocijacija Hrvatske, Zagreb, da u ostvarivanju programa kulturnih manifestacija sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna odobrena za program Stručni skup — Bošnjaci u Hrvatskoj, prenamijeni za ostvarivanje programa Domaćinstvo X. smotre folklora kulturnog stvaralaštva Bošnjaka Hrvatske.

 

 

  1. Razno.

 

Članovi Savjeta upoznati su sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Savjeta o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2016. godinu, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 28. rujna 2017.

 

Nadalje, upoznati su sa izvješćem o provedbi Revizije procesa uspostave, upravljanja i izvješćivanja o rizicima u Stručnoj službi Savjeta provedenoj od strane Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju. Temeljem obavljene revizije revizorski tim je procijenio da poslovni proces funkcionira na zadovoljavajućoj razini, a uspostavljeni sustav unutarnjih kontrola je zadovoljavajući uz određene nedostatke.

Uočeni nedostaci odnose se na nedokumentiranost procesa upravljanja rizicima u vidu pisanih pravila, procedura, postupaka i drugih mjera ili aktivnosti radi smanjenja rizika na prihvatljivu razinu, mjerama za njihovo ublažavanje, evidentiranje rizika u registru rizika te sustav izvješćivanja koji će omogućiti učinkovito upravljanje rizicima i donošenje kvalitetnih odluka o postupanju s istima. Provedbom preporuka Ureda za unutarnju reviziju smanjit će se mogućnost aktiviranja rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje ciljeva Savjeta odnosno Stručne službe Savjeta.

Slijedom navedenoga, predsjednik je Savjeta upozorio da se rizikom smatra dodjela sredstava udrugama i ustanovama koje u prethodnom proračunskom razdoblju nisu u potpunosti ispunile obveze preuzete ugovorom i Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologijom praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa.

 

Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine Bermin Meškić izvijestio je članove kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo pozitivno mišljenje na nastavni program bosanskog jezika i kulture model C za obrazovanje učenika pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.  Članovi Savjeta dali su podršku incijativi Minority SafePack u organizaciji FUEN – Federal Union of European Nationalities kojom se solidariziramo sa svim nacionalnim manjinama i kao građani EU tražimo unaprijeđenje i visok stupanj očuvanja prava manjina u svim državama Unije.

 

 

PREDSJEDNIK SAVJETA

                                                                                       Aleksandar Tolnauer