Zapisnik 77. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH

KLASA: 022-03/18-02/01

URBROJ: 50438-18-02

 

Zagreb, 12. veljače 2018.

 

 

PREDMET: Zapisnik 77. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH

 

 

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske održao je 25. siječnja 2018. s početkom u 10,30 sati 77. sjednicu u zgradi Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, Trg Sv. Marka 2, dvorani 121/1.

 

SJEDNICI SU BILI NAZOČNI: Aleksandar Tolnauer, predsjednik, Veselko Čakić, dipl. oecc., potpredsjednik, Vladimir Bilek, Marija Semenjuk Simeunović, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Danilo Ivezić, dipl. polit., Angel Mitrevski, dipl. ing., Robert Jankovics, Branka Baksa, prof. Zvonko Kostelnik, dr. sc. Furio Radin, Veljko Kajtazi, Boris Milošević, dipl. iur., dr. sc. Nives Rittig Beljak, Dragana Jeckov, dipl. iur., Ermina Lekaj Prljaskaj, dipl. iur., Darko Šonc i Bermin Meškić, dipl. iur.

 

OSTALI NAZOČNI: Bahrija Sejfić iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Aleksandar Milošević, zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, Tibor Varga, zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta, Danijela Komadina, savjetnica u Stručnoj službi Savjeta, Milica Šaš, savjetnica u Stručnoj službi Savjeta, Vedran Osonjački, vježbenik na stručnom osposobljavanju u Stručnoj službi Savjeta i predstavnici medija.

 

Predloženi Dnevni red i Zapisnik 76. sjednice Savjeta usvojeni su jednoglasno.

 

DNEVNI RED      

                                                                                                                                   

 1. Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2018. godinu
 2. Poslovnik o radu Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije u području informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnog sporazuma i ugovora i pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina
 3. Informacije o prijedlozima programa udruga i ustanova manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije pristiglih na Javni poziv za 2018.
 4. Davanje suglasnosti Koordinaciji županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj na Odluku o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u RH
 1. Pokretanje postupka izmjene Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine — povećanje okvirnog broja službenika i osiguranje dodatnih poslovnih prostorija za rad i čuvanje arhivskog i registraturnoga gradiva
 2. Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2018. godinu

 

U raspravi je istaknuto da u skladu s člankom 35. i člankom 36. stavkom 8. i 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Savjet donosi godišnji Program rada koji se objavljuje u Narodnim novinama i na službenoj web stranici Savjeta.

 

Prijedlog Programa rada za 2018. godinu sadrži 23 aktivnosti koje Savjet za nacionalne manjine obavlja u skladu sa  Ustavnim zakonom.

 

Na temelju članka 36. stavka 8. i 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02 i 80/10) i članka 4. stavka 1. alineje 3. Statuta Savjeta za nacionalne manjine (“Narodne novine”, broj 106/03), Savjet za nacionalne manjine jednoglasno je donio

 

O D L U K U

 

Usvaja se Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2018. godinu.

 

 

 1. Poslovnik o radu Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije u području informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnog sporazuma i ugovora i pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina

 

Predsjednik je Savjeta podsjetio da je Odlukom Savjeta od 8. prosinca 2017. imenovano Povjerenstvo za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije u području informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnog sporazuma i ugovora i pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2018. godinu.

 

Članovi Povjerenstva imenovanog kao stručna radna skupina ovlaštena za vrednovanje prijavljenih programa potpisuju pisanu izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da nemaju osobnih interesa kojima mogu utjecati na nepristranost rada Povjerenstva. Prije donošenja godišnje odluke o rasporedu sredstava i članovi Savjeta pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da neće utjecati na nepristranost rada Povjerenstva, kako u postupku odabira programa koji će se sufinancirati sredstvima iz Državnog proračuna, tako ni u postupku određivanja visine iznosa sredstava za sufinanciranje odabranih programa.

 

Vezano uz zadaću Povjerenstva da vrednuje prijavljene programe iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, Savjet je na temelju članka 2. Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, broj 105/16), jednoglasno donio

 

O D L U K U

 

Usvaja se Poslovnik o radu Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije u području informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnog sporazuma i ugovora i pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

 1. Informacije o prijedlozima programa udruga i ustanova nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije pristiglih na Javni poziv za 2018. godinu

 

Predsjednik je Savjeta podsjetio da je Savjet 22. studenoga 2017. temeljem članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona objavio u Narodnim novinama 114/17 Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna za 2018. godinu; potpore za programe ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

 

Aplikacija putem koje udruge i ustanove na Javni poziv internetski prijavljuju prijedloge programa kulturne autonomije bila je objavljena na službenim stranicama Savjeta — www.savjet.nacionalne-manjine.info. Rok za podnošenje prijedloga programa bio je 29. prosinca 2017.

 

U papirnatom je obliku u Stručnu službu Savjeta trebalo dostaviti potvrdu prijedloga programa iz elektronske aplikacije s potpisom odgovorne osobe te izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su upisani podaci u aplikaciji istiniti zajedno s prilozima (original uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba, financijski plan prihoda i rashoda realizacije programa i dokaze o aktivnom djelovanju u slučaju da se udruga ili ustanova zadnje tri godine nisu sufinancirale putem Savjeta). Ako uz prijavu nisu dostavljeni svi obvezni i ispravni prilozi u pdf formatu, kao i prilozi u papirnatom obliku, smatrat će se da nije prijeđen bodovni prag.

 

Minimalni bodovni prag iznosi 9 bodova, dok maksimalni broj bodova koji udruga ili ustanova može dobiti iznosi 36. Broj će se bodova povećati ili smanjiti u rasponu do najviše 4 boda ovisno o godišnjim izvješćima o utrošku sredstava za 2017. godinu odnosno povećati ili smanjiti u rasponu najviše 2 boda ovisno o prilogu broj 10. Prijedlozi programa koji nisu sastavljeni sukladno Javnom pozivu, kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće se razmatrati.

 

Bodovna je lista integrirana u aplikaciju i automatski vrši bodovanje u skladu s dostavljenim podacima u prijavi. Konačan broj bodova Povjerenstvo će verificirati — povećati ili smanjiti u rasponu do najviše 4 boda nakon što dobije podatke od Stručne službe Savjeta vezano uz godišnja izvješća o utrošku sredstava za 2017. godinu odnosno povećati ili smanjiti u rasponu do najviše 2 boda u zavisnosti od priloga broj 10 za udruge i ustanove koje se nisu sufinancirale putem Savjeta zadnje tri godine.

 

Pri sastavljanju prijedloga Odluke o rasporedu sredstava za 2018. godinu, Povjerenstvo će primjenjivati Bodovnu listu i rukovoditi se isključivo Kriterijima Savjeta, kao i izvješćima udruga i ustanova o utrošku sredstava za 2017. godinu.

 

Na Javni poziv za 2018. godinu ukupno je prijavljeno 1 080 programa kulturne autonomije od strane 106 udruga i ustanova nacionalnih manjina odnosno 226 njihovih podružnica, i to: informiranje: 66 programa, izdavaštvo 66 programa, kulturni amaterizam 453 programa i kulturne manifestacije 495 programa.

 

Predsjednik je Savjeta izvijestio članove da su na sredstva za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina za što se u Državnom proračunu za 2018. godinu izdvaja 32.400.000,00 kuna, aplicirale udruge i ustanove 19 nacionalnih manjina za što su zatražile 52.434.525,26 kuna.

 1. Davanje suglasnosti Koordinaciji županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj na Odluku o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u RH

 

Sukladno članku 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Savjet je 28. studenoga 2017. zaprimio zahtjev Koordinacije županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj za davanjem suglasnosti na Odluku o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Urbroj: 9-10/17, od 21. listopada 2017.

 

Člankom 33. stavkom 5. Ustavnog zakona propisano je da koordinacija vijeća nacionalnih manjina koju su vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave osnovale za područja Republike Hrvatske može donositi odluke o znamenju i simbolima i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina uz suglasnost Savjeta za nacionalne manjine.

 

Službena uporaba i način korištenja znamenja i simbola nacionalnih manjina propisani su člankom 14. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

 

Članovi Savjeta razmotrili su predmetni zahtjev, te na temelju članka 33. stavka 5., a vezano uz članak 7. i 14. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02 i 80/10), jednoglasno donijeli

 

O D L U K U

 

           kojom se Koordinaciji županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, daje suglasnost na Odluku o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj od 21. listopada 2017., Urbroj: 9-10/17, čiji je sastavni dio likovni prikaz grba i zastave bošnjačke manjine.

 

 

 1. Pokretanje postupka izmjene Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine — povećanje okvirnog broja službenika i osiguranje dodatnih poslovnih prostorija za rad i čuvanje arhivskog i registraturnoga gradiva

 

Predsjednik je Savjeta utvrdio da je Pravilnikom o unutarnjem redu Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine, Klasa: 022-03/12-01/04, Urbroj: 50438-12-06, od 16. kolovoza 2012., predviđeno u Stručnoj službi Savjeta ukupno pet službeničkih radnih mjesta.

 

Iako nije bilo primjedbi na rad Stručne službe Savjeta od strane Državnog ureda za reviziju koji je proveo nadzor u ožujku 2015. godine, proračunskog nadzora Ministarstva financija u travnju 2016. godine, kao i od Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, Stručna služba izrazito je potkapacitirana u broju uposlenih državnih službenika.

 

Samo u 2017. godini neposredno se putem Savjeta sufinanciralo 90 udruga i ustanova manjina odnosno 211 njihovih članica (saveza, zajednica, KUD-ova, beseda i matica), sa ukupno 860 programa kulturne autonomije. Na Javni poziv za 2018. godinu prijavilo se ukupno 106 udruga i ustanova manjina odnosno 226 njihovih podružnica s predloženih 1 080 programa.

 

I revizijska su tijela uočila da analiza tolikog obujma natječajne dokumentacije odnosno izvješća o provedbi odobrenih programa predstavlja ogroman pritisak na Savjet odnosno njegovu Stručnu službu u kojoj je na obradi istih uposleno tek pet državnih službenika, od kojih troje s visokom stručnom spremom.

 

S obzirom na to da raspolaže s minimalnim organizacijskim kapacitetima i ljudskim resursima, Savjet za nacionalne manjine sa sve većim teškoćama uspijeva primjenjivati osnovne standarde financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja rezultata financiranih programa.

 

Iako godišnje odluke o rasporedu sredstava donosi Povjerenstvo kao stručna radna skupina, Komisija za otvaranje prijava prijedloga programa pristiglih na Javni poziv sastavljena je od djelatnika Stručne službe i ista je dužna pregledati cjelokupnu natječajnu dokumentaciju. Komisija je dužna prijave programa koje ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva proslijediti na postupanje Povjerenstvu odnosno administrativno obraditi kod internetske prijave putem aplikacije. Komisija sastavlja i Bodovnu listu kojom se Povjerenstvo vodi pri vrednovanju programa izvršenih u prethodnoj godini te pri odabiru novoprijavljenih programa i određivanju iznosa koji će se dodijeliti za njihovo ostvarenje. 

 

Slijedom navedenoga, članovi su se Savjeta usuglasili da je nužno pokrenuti postupak izmjene Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine („Narodne novine“, broj 77/03, 130/06, 76/11 i 79/12), kojim bi se izmijenio okvirni broj službenika potrebnih za obavljanje poslova iz njezinog djelokruga odnosno Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe Savjeta budući je to determinirajući faktor za obavljanje zadaća Savjeta propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i pozitivnim financijskim propisima.

 

Nadalje, problem s kojim se u svakodnevnom radu suočava Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine jest pomanjkanje prostora za rad odnosno za čuvanje arhivskog i registraturnoga gradiva.

 

Na temelju Odluke Agencije za upravljanje državnom imovinom od 10. lipnja 2013., Stručna služba koristi pet poslovnih prostorija na adresi Mesnička 23, Zagreb. Navedene se prostorije koriste kao uredi za zaposlene službenike odnosno za osobe primljene na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, kao i za odlaganje spisa i dokumentacije u radu.

 

Zbog nedostatka prostora primjerenog za smještaj i zaštitu arhivskog i registraturnoga gradiva, isto je sve teže čuvati u sređenom stanju i osigurati od oštećenja do predaje nadležnom arhivu. Obveza osiguranja primjerenog prostora i opreme za smještaj i zaštitu gradiva izrijekom je propisana imateljima javnoga arhivskog i registraturnoga gradiva člankom 8. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17).

 

Slijedom navedenoga, a u skladu s člankom 25. Uredbe o raspolaganju nekretninama koje se daju na korištenje tijelima državne uprave ili drugim tijelima korisnicima državnog proračuna, te drugim osobama (“Narodne novine“, broj 80/11), nužno je potrebno dodijeliti na trajno korištenje dodatne poslovne prostorije Stručnoj službi Savjeta.

 

Uzevši u obzir navedene poteškoće na koje u obavljanju poslova iz svog djelokruga nailazi Stručna služba kao posljedicu potkapacitiranosti u broju službenika i prostora za rad, a u skladu s člankom 36. stavkom 6. Ustavnog zakona koji propisuje da Vlada Republike Hrvatske osniva Stručnu službu Savjeta i određuje okvirni broj njenih službenika, neophodno je da Savjet od Vlade Republike Hrvatske zatraži očitovanje o iznesenim prijedlozima.

 

Vezano uz navedeno, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora donio je na 14. sjednici 10. studenoga 2017. Zaključak kojim predlaže Vladi Republike Hrvatske da razmotri potrebu za jačanjem ljudskih potencijala Stručne službe Savjeta kako bi mogla obavljati poslove u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i pozitivnim financijskim propisima, posebno one koji se odnose na praćenje ostvarivanja programa kulturne autonomije te kontrolu utroška sredstava i izvješća o provedbi odobrenih programa.

 

Slijedom navedenoga, a na temelju članka 35. Ustavnog zakona kojim je propisano da Savjet ima pravo predlagati tijelima državne vlasti mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području odnosno ima pravo predlagati da rasprave pojedina pitanja od značenja za nacionalnu manjinu a osobito provođenje Ustavnog zakona, te članka  36. stavka 6. koji propisuje da Vlada Republike Hrvatske osniva Stručnu službu Savjeta i određuje okvirni broj njenih službenika, Savjet za nacionalne manjine jednoglasno je donio

 

     

Z A K LJ U Č A K

 

Savjet će uputiti Vladi Republike Hrvatske dopis kojim će predložiti pokretanje postupka izmjene Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine („Narodne novine“, broj 77/03, 130/06, 76/11 i 79/12), kojom bi se povećao okvirni broj zaposlenih službenika odnosno predložiti osiguranje dodatnih poslovnih prostorija za rad i čuvanje arhivskog i registraturnoga gradiva na adresi Mesnička 23, Zagreb.

 

 

 1. Razno

 

Predstavnica ukrajinske nacionalne manjine u Savjetu Marija Semenjuk Simeunović podsjetila je da se ove godine obilježava 85.-ta obljetnica Holodomora ili Gladomora provedenog nad ukrajinskim narodom 1932. i 1933. godine koji je odnio živote oko sedam milijuna ljudi povodom čega će ukrajinska zajednica u Republici Hrvatskoj zajedno s Veleposlanstvom Ukrajine nastojati ovo pitanje uvrstiti na dnevni red Hrvatskog sabora.

 

Zatražila je potporu članova Savjeta saborskih zastupnika da se u Hrvatskom saboru Gladomor službeno prizna kao akt genocida ili akt protiv čovječanstva nad ukrajinskim narodom, te da se time Republika Hrvatska pridruži brojnim drugim državama.

 

Predstavnk ukrajinske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Veljko Kajtazi dao je podršku iznesenoj inicijativi.

 

 

Vezano uz organizaciju FUEN — Federal Union of European Nationalities — Federaciju europskih nacionalnih manjina kao najstariju krovnu organizaciju koja predstavlja savjet na razini Europe, zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Aleksandar Milošević podsjetio je na Inicijativu europskih građana za prava manjina Minority SafePack.

 

Inicijativa ima za cilj prikupiti potpise više od milijun građana iz više od sedam europskih država do kraja prvog tromjesečja 2018. godine s ciljem jačanja zaštite etničkih manjina u europskim zemljama u području jezika i kulture odnosno regionalnih jezika u javnoj upravi, državnim službama, obrazovanju i kulturi, u području regionalnih fondova od kojih se traži da u svoje pravilnike ugrade zaštitu kulturne i jezične raznolikosti posebno u graničnim područjima u kojima manjine žive u značajnijem broju, u području jačanja prezentiranosti nacionalnih manjina i etničkih skupina u nacionalnim parlamentima, kao i u području uvođenja mjera pozitivne diskriminacije usmjerenih na postizanje jednakosti pripadnika manjina.

 

S obzirom na to da bi Republika Hrvatska za podršku inicijativi trebala prikupiti oko deset tisuća potpisa građana, zamolio je članove Savjeta da se preko manjinskih organizacija i udruga pridruže inicijativi. Srpsko narodno vijeće kao koordinator inicijative u Republici Hrvatskoj izradilo je web i facebook stranicu Manjinska inicijativa, tiskalo je letke i obrasce za prikupljanje potpisa, te je kroz mrežu srpskih organizacija krenulo u prikupljanje potpisa.

 

Zamolio je predstavnike nacionalnih manjina u Savjetu da se priključe inicijativi upoznavanjem svojih članova odnosno dijeljenjem obrazaca za potpis, te se na taj način solidariziraju s nacionalnim manjinama i etničkim skupinama u svim državama Europske unije u cilju unaprjeđenja i očuvanja visokog stupnja zaštite njihovih prava. Potpis mogu dati svi građani neovisno o tome jesu li pripadnici nacionalnih manjina s obzirom na to da se radi i o pravima Hrvata izvan Republike Hrvatske.

 

 

PREDSJEDNIK SAVJETA

                                                                                       Aleksandar Tolnauer

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 • Naslovu,
 • pismohrani, ovdje.