ODRŽAN SEMINAR SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE O INTERAKTIVNOM NAČINU PRIJAVA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE

1443

U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine 21. studenoga 2018. u prostorijama Novinarskog doma u Zagrebu održan je Seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2019. godinu i godišnjih izvještaja o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz Državnog proračuna za 2018. godinu.

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer otvorio je seminar. Govorio je o položaju nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, o ulozi Savjeta za nacionalne manjine te o povećanju sredstava za programe kulturne autonomije manjina koja u 2019. godini ukupno iznose 36.460.157,00 kn, što iznosi 7,75% povećanja u odnosu na sredstva iz 2018. godine.

Predavanje je održala i načelnica Sektora za financijski i proračunski nadzor Ministarstva financija Slavka Malenica koja je izlagala na temu uloga i zadaće sektora proračunskog nadzora u kontroli namjenskog utroška sredstava Državnog proračuna te o financijskom nadzoru neprofitnih organizacija i proračunskog nadzora zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava.
Marko Trošelj i Maja Peran, savjetnici u Službi za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove Agencije za zaštitu podataka, izlagali su o informacijama vezanim uz zaštitu osobnih podataka prilikom prijava programa na Javni poziv, kao i kod dostave polugodišnjih, godišnjih i kvartalnih izvješća udruga i ustanova.
Zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta Tibor Varga upoznao je prisutne predstavnike udruga i ustanova sa interaktivnom prijavom programa kulturne autonomije za 2019. godinu, kao i sa interaktivnom predajom godišnjih izvješća za prethodnu 2018. godinu.
Također, izvijestio je kako je 16. studenoga 2018. objavljen Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja: informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, a koji će se sufinancirati sredstvima iz Državnog proračuna u 2019. godini, s rokom za podnošenje prijedloga programa 30 dana od objave.
Seminaru su bili nazočni članovi Savjeta za nacionalne manjine i zastupnici Vladimir Bilek, predsjednik i Robert Jankovics, potpredsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru, predsjednici vijeća i predstavnici nacionalnih manjina te predstavnici medija.