Odluka o imenovanju Komisije za otvaranje prijava prijedloga programa za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2020. godinu

 

Klasa:402-08/19-07/01

Ur.br: 50438/03-19-02

Zagreb,14.studenog 2019 godine

 

 

 

Na osnovu članka 35. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br.155/2002, 47/2010,80/2010 i 93/2011),članka 8.stavka 3.Statuta Savjeta za nacionalne manjine(NN br.106/2003),članka 3 stavka 2. Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (NN br.105/2016),Savjet za nacionalne manjine na 86 sjednici održanoj 14 studenog  2019 godine donosi slijedeću:

 

 

ODLUKU

Imenuje se Komisije za otvaranje prijava prijedloga programa za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2020. godinu pristiglih na Javni poziv Savjeta za nacionalne manjine

 

Komisija za otvaranje prijava prijedloga programa za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2020. godinu pristiglih na Javni poziv Savjeta za nacionalne manjine dužna je sve prijave programa komisijski otvoriti i prosljediti na daljnje postupanje Povjerenstvo za raspodjelu sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina, kao stručnoj radnoj skupini ovlašteno za vrednovanje predloženih programa udruga i ustanova nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina .

 

 

 

 

Predsjednik Savjeta

Aleksandar Tolnauer v.r.