PRORAČUN

Za preuzimanje: 1. PONN01PR Opći dio za narodne novine 2. P0310 Posebni dio financijskog plana za područne riznice 3. PONN02PR…

IZMJENA KRITERIJA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJE PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA

Izmjena Kriterija financiranja i ugovaranja-usvojeno Dostupno i na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_122_1879.html