PROGRAM RADA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2023.GODINU

Program rada SNM za 2023.   Program je dostupan i na linku https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/19/338/pdf.  

ZAPISNIK 100. SJEDNICE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

– Zapisnik 100. telefonske sjednice-usvojeni  

IZMJENA KRITERIJA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJE PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA

Izmjena Kriterija financiranja i ugovaranja-usvojeno Dostupno i na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_122_1879.html

ZAPISNIK 99. SJEDNICE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

99. sjednica zapisnik-13.10.2022.-usvojeni