MANJINSKI FORUM - 2020.

MANJINSKI FORUM IZLAZI UZ FINANCIJSKU POTPORU SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE Stajališta iznesena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno i stajališta Savjeta za nacionalne manjine FORUM Intervju: Boris Miloševi ć , potpredsjednik Vlade RH za druš- tvene djelatnosti i ljudska prava VLADA DIJALOGA I TOLERANCIJE KOJA Ć E POTAKNUTI POZITIVNE PROMJENE U HRVATSKOM DRUŠTVU Kada su nacionalne manjine u pitanju u okviru mog djelokruga rada fokus ć e biti na izradi strateških planova i projekata koji bi trebali doprinijeti boljoj zaštiti ljudskih i manjinskih prava, dakle važnih pitanja za manjine, ali i za ukupno druš- tvo. Tako đ er, nastojat ć emo detektirati odre đ ene probleme koji uzrokuju zastoje i neefikasnost u provo đ enju pojedinih zakona koji reguliraju prava nacionalnih manjina te sagledati mogu ć nosti da te probleme otklanjamo bilo iniciranjem za- konskih promjena ili njihovom doradom ili otklanjanjem administrativnih i sli č nih zapreka i problema. Uvjeren sam da ć e ova Vlada zna č ajnu energiju usmjeriti na razvoj tolerancije i dijaloga u društvu te da ć e to biti i zna č ajna podrška procesu pomirenja koji je važna dobrobit za č itavo hrvatsko društvo, a ne samo srpsku naci- onalnu manjinu. ■ Zastupnici nacionalnih manjina dali su podršku Vladi premijera Andreja Plenkovi ć a i ušli u koaliciju s vladaju ć om strankom. I u prethodnom mandatu zastupnici nacionalnih manjina podržavali su Vladu. Je li s ovom koalicijom došlo do još preciznijeg i transpa- rentnijeg odnosa aktualne vlasti i nacionalnih manjina? Jesu li se odnosi dodatno razvili i napredovali? Ho ć e li biti razlika u odnosu na prethodni mandat? Zastupnici nacionalnih manjina su dali podrš- ku Vladi Andreja Plenkovi ć a i ušli u koaliciju s HDZ-om. I u prethodnom mandatu smo podrža- vali Plenkovi ć evu Vladu. Za nas je tu bio klju č an nastavak suradnje – logi č ni nastavak suradnje nakon izbora na kojima su u prvom redu bira č i dali novo povjerenje premijeru Plenkovi ć u. U izbornoj kampanji koju je vodio on se nije distancirao od Intervju: Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH UNATO Č KRIZI UZ PODRŠKU VLADE O Č EKUJEMO DALJNJI NAPREDAK U ZAŠTITI I RAZVOJU MANJINSKIH PRAVA Borimo se da programi i projekti nacionalnih manjina što manje trpe posljedice ove teške krize i u tome imamo zna č ajnu podršku i razu- mijevanje i prethodne i sadašnje Vlade.Ali za to se posebno treba zahvaliti i našim udrugama i institucijama nacionalnih manjina jer one nama odgovornim, transparentnim i produktivnim trošenjem sredstava za kulturne projekte daju i klju č ne argumente u borbi za dobivanje tih sredstava. Nacionalne manjine s vladom razvijaju partnerski odnos i to se pokazalo vrlo produktivnim za unapre đ ivanje manjinskih prava. Novi Operativni programi za nacionalne manjine za razdoblje 2020. – 2024. koji su u izradi trebali bi osigurati još bolje mehanizme njihove proved- be, a veliki dio planova i sadržaja Operativnih programa ne odnosi se samo na nacionalne manjine u njihovim sredinama nego donose korist č itavoj lokalnoj zajednici i manjinskom i ve ć inskom stanovništvu. I to treba naglasiti i to šira javnost mora znati. ■ Protekla godina bila je jedna od najturbulentnijih i najsloženijih za sve pa i za nacionalne manjine. Na po č etku smo imali rekordno izdvajanje sredstava državnog prora č una za kulturnu autonomiju nacionalnih manjina, a onda je došla korona kriza i mnoge aktivnosti i programe nacionalnih manjina dovela u pitanje. Kako su institucije i organizacije nacionalnih manjina i naravno sam Savjet za nacionalne manjine kao krovna udruga manjinske politike u hrvat- skom društvu reagirali na ove teške izazove? Naravno da su organizacije, institucije, udruge nacionalnih manjina, svi subjekti manjinske politike pogo đ eni ovom situacijom kao i svi drugi segmenti društvenog života. Nisu tu manjine nikakav izuzetak. Ali isto tako, treba odmah re ć i da su se i svi subjekti manjinske politi- ke, po č evši od udruga i dru- štava, saborskih zastupnika nacionalnih manjina, č lanova Savjeta i drugih koji djeluju u okviru manjinskih politika u našem društvu, odmah mak- simalno angažirali i mobilizirali da, koliko je to god mogu ć e, ublažimo ovo stanje i njegove negativne posljedice. Jasno je da su pojedine aktivnosti i programi nacionalnih manjina (ili barem njihovi dijelovi) kao što su manifestacije, javno djelovanje kulturnih, folklornih društava itd. bili reducirani, odgo đ eni ili otkazani, ali i MANJINSKI Prosinac 2020. GODIŠNJI BROJ Komemoracija u Varivodama: po č etak procesa po- mirenja kao jedan od prvih rezultata koalicijske vlade premijera Andreja Plenkovi ć a i zastupnika nacionalnih manjina (Nastavak na stranici 2) (Nastavak na stranici 5)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU3Mzg=