MANJINSKI FORUM - Prosinac 2021.

MANJINSKI FORUM IZLAZI UZ FINANCIJSKU POTPORU SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE Stajališta iznesena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno i stajališta Savjeta za nacionalne manjine FORUM Intervju: Robert Jankovics, zastupnik ma đ arske nacionalne manjine i zamjenik predsjednika Kluba zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru NOVI NA Č IN IZBORA OJA Č AT Ć E LEGITIMI- TET PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA I PROMIJENITI NJIHOV TRETMAN U IZBORNOM PROCESU Izbori za č lanove tijela lokalne i regionalne samouprave iz redova nacionalnih manjina ove su godine održani po novim zakonskim pravilima koja su inicirali manjinski zastu- pnici, a č ija je intencija ( isklju č ivo izravnim biranjem, a ne kooptiranjem ) bila još više osnažiti punu integraciju nacionalnih manjina te njihovo legitimnije i u č inkovitije sudjelova- nje u javnom životu lokalnih samouprava. U tome se uspjelo i ovakav na č in izbora nedo- staju ć ih manjinskih vije ć nika izabranima daje snažan legitimitet. Svi izabrani vije ć nici iz reda manjina, ali i iz reda hrvatskog naroda u op ć inama gdje ih nije bio izabran dovoljan broj – sada to č no znaju tko ih je izabrao i koga predstavljaju. Najvrjednije je da se mi- jenja i mentalitet u sastavljanju lista, koji pri- padnicima manjina, ali i hrvatskog naroda, u jedinicama lokalne i regionalne samouprave gdje su u manjini, stvara uvjete da se takvi kandidati stavljaju ne više na posljednja mje- sta uz klauzulu “ionako ć e te kooptirati”, ve ć se stavljaju na izgledna mjesta na listama. ■ Bili ste jedan od inicijatora promjene Zakona o lokalnim izborima u vezi izbora predstavnika nacionalnih manjina koji su i primijenjeni na ovogodišnjim lokalnim izborima. Od kojih se problema polazilo i s kakvim se ciljevima išlo u te promjene? Glavni problem kojeg smo htjeli riješiti izmje- nama zakona bilo je pitanje izbornog legitimiteta vije ć nika iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno da se kandidate iz reda nacionalnih Intervju: Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH VLADA JE ODLU Č NA PODRŽATI MANJINSKU POLITIKU REALNO I KONKRETNO, A NE SAMO DEKLARATIVNO U protekloj godini ostvarena su najve ć a sredstava za razvoj kulturne autonomije nacionalnih manjina do sada, a to je posljedica i našeg ukupnog rada, vjerodostojnosti i kvalitete programa, ali i odlu č nosti ove Vlade da podrži manjinsku politiku realno i konkretno, a ne samo deklarativno. Razgovaramo i o mogu ć nostima daljnjeg pove ć anja tih sredstava u novoj fi skalnoj godini, naravno u onoj mjeri u kojoj to bude, ako bude, realno i mogu ć e. Me đ utim, spremnost da se u ovoj situaciji o tim mogu ć nostima uop ć e razgovara puno toga pozitivnog pokazuje u relaciji Vlade i nacionalnih manjina. Politika prema nacio- nalnim manjinama mora biti jedno od strateških opredjeljenja i hrvat- skog društva i hrvatskih vlasti i nama je potrebno ozbiljno promišljanje manjinske politike od svih relevantnih društvenih dionika, a to za sada u velikoj mjeri izostaje i nažalost moram re ć i da najve ć i teret za sada vu č e Vlada, ali trebali bi se uklju č iti i drugi. Trebamo težiti jednoj sveobuhvatnoj strategiji za razvoj naših me đ uetni č kih odnosa koja podrazumijeva me đ uetni č ki dijalog i uklju č ivost u društvo te stalnu borbu protiv ekstremnog nacionalizma, etni č ke netrpeljivosti i povije- snog falsi fi ciranja kao i potrebu obrazovanja koje ć e promovirati zna č aj manjina u društvu. ■ Godina dana je prošla od usvajanja Operativnih programa Vlade RH za nacio- nalne manjine za razdoblje 2021. – 2024. godine. Tu novouspostavljenu praksu ove Vlade nacionalne manjine ocjenjuju izuzetno zna č ajnom. Kako ocjenjujete dosadašnje u č inke? Savjet sustavno prati realizaciju Operativnih programa Vlade RH za nacionalne manjine i mislim da, realno gledaju ć i možemo, ako ho ć ete, biti prili č no optimisti č ni i relativno zadovoljni dosadaš- njom dinamikom ostvarivanja u okolnostima u kojima jesmo, a u kojima se mnogo toga ipak teže ostvaruje. Me đ utim, Operativni programi napreduju, možda ne sa 100-postotnim ostvarenjem kao što bi željeli, ali još uvijek tempom i obimom s kojim za sada možemo biti zadovoljni. Ono što jeste bitno je č injenica da realizaciju ovih Operativnih programa prati jedna razra đ ena metodologija analize njihove u č inkovitosti i realizacije, po č evši od Vlade i njenih ministar- stava pa dalje. To omogu ć ava da u svakom momentu vidimo i realne MANJINSKI Prosinac 2021. GODIŠNJI BROJ Nova izborna pravila u funkciji ja č anja legitimiteta manjinskih predstavnika (Nastavak na stranici 2) (Nastavak na stranici 5)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU3Mzg=