MANJINSKI FORUM - 2023. - IZBORNI

MANJINSKI FORUM IZLAZI UZ FINANCIJSKU POTPORU SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE Stajališta iznesena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno i stajališta Savjeta za nacionalne manjine FORUM Intervju: Tibor Varga, zamjenik predstojnika Stru č ne službe Savjeta za nacionalne manjine RH UNAPRE Đ IVANJE RADA VIJE Ć A I PREDSTAVNI- KA JEDAN JE OD NAJVAŽNIJIH ZADATAKA DALJNJEG RAZVOJA MANJINSKE POLITIKE U HRVATSKOM DRUŠTVU Zbog izuzetne važnosti ovih institucija za ukupan razvoj manjinske politike u hrvat- skom društvu treba sagledati sve njihove nedostatke i realne probleme s kojima se susre ć u u svom funkcioniranju te pokrenuti nužne inicijative kako bi se ti nedostaci po- č eli uklanjati i rad vije ć a i predstavnika dalje unapre đ ivali. I zbog toga je izlazak na izbore i što bolji odaziv bira č a od posebne važnosti jer vije ć ima i predstavnicima daje i legalitet i legitimitet, a time se stvaraju i uvjeti da se dalje ja č a njihova uloga i pozicija u su- stavu zaštite manjinskih prava. A vezano uz drasti č an pad u č eš ć a nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu, od donositelja odlu- ka na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini o č ekujemo da brojevi ne budu presudni uvjet za ostvarivanje prava ako su ta prava prije korištena odnosno ako je pojedina manjina ostvarivala neko pravo. ■ Vlada je zakazala redovne, šeste po redu, izbore za vije ć a i predstavnike nacionalnih manjina koji ć e se održati 7. svibnja. Kako ocje- njujete ulogu ovih važnih institucija manjinske politike u hrvatskom društvu? U 20 godina primjene Ustavnog zakona o pra- vima nacionalnih manjina kao jedan od zna č ajnih nedostataka isti č e se kako je sazrelo vrijeme da se oja č a uloga i pozicija vije ć a i predstavnika kao važnih poluga ostvarivanja prava na lokalnom nivou, s obzirom da je lokalni nivo najvažniji za kvalitetno ostvarivanje manjinskih prava. Izbori za vije ć a i predstavnike nacionalnih manjina KLJU Č NI INSTRUMENT PROVO Đ ENJA MANJINSKE POLITIKE Važno je da nacionalne manjine preko svojih predstavnika osiguraju da se njihov glas č uje, da kroz svoja vije ć a dje- luju i da, osim promidžbe svojih interesa, pošalju snažnu poruku da su važan dio društvenog i kulturnog života sredine u kojoj žive Vlada Republike Hrvatske je 30. ožujka 2023. godine raspisala izbore za č lanove vije ć a i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podru č ne (regionalne) samouprave koji ć e se održati u nedjelju, 7. svibnja 2023. Raspisani su izbori za ukupno 451 vije ć e i to 61 u županijama i Gradu Zagrebu, 151 u gradovima i 239 u op ć inama. Raspisani su izbori i za 141 predstavnika na- cionalnih manjina, od č ega 96 u županijama i u Gradu Zagrebu, 44 u gradovima i 1 u op ć ini. Ovo su 6. po redu izbori za tzv. manjinsku samoupravu (vije ć a i predstavnike), institucije koje su uvedene Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina iz 2002. godine. Prvi izbori održani su u dva navrata u svibnju 2003. i velja č i 2004. i s njima je Hrvatska ušla u novi period zaštite prava nacionalnih manjina koje su kroz ove institucije dobile zna č ajan politi č ki komunikacijski kanal za ostvarivanje i zaštitu svojih prava. Prethodni, 5. po redu, izbori održani su 2019.godine. Na tim izborima bilo je raspisano 515 izbora za vije ć a nacionalnih manjina (u županijama, gradovima i op ć i- nama) te još 144 izbora za predstavnike nacionalnih manjina. Me đ utim, kandidirano je osjetno manje vije ć a i predstavnika te su izabrana 352 vije ć a i 108 predstavnika. Manji broj raspisanih izbora za vije ć a nacionalnih manjina na ovim izborima treba dovesti u vezu s podacima popisa stanovništva iz 2021. godine. Naime prema podaci- ma popisa, zbog pada broja pripadnika pojedinih nacionalnih manjina u stanovništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave što je, prema Ustavnom zakonu kriterij za izbor vije ć a i predstavnika, nacionalne manjine su izgubile pravo na raspisivanje izbora za 70 vije ć a i 43 predstavnika (s tim da u 16 jedinica lokalne samouprave gdje je izgubljeno pravo na vije ć e može biti biran predstavnik). Po mnogim mišljenjima, iz stru č nih i politi č kih krugova, jedan od najzna č ajnijih doprinosa Ustavnog zakona u pravima nacionalnih manjina bio je uvo đ enje tzv. manjinske samouprave - vije ć a i predstavnika nacionalnih manjina, kako bi nacio- nalne manjine upravo na lokalnom nivou, koji se smatra najvažnijim za ostvarivanje manjinskih prava, mogle rješavati svoje probleme i zadovolja- vati svoje interese, ali i doprinositi ukupnom razvoju svojih lokalnih sre- dina, što se č esto gubi iz vida. Jedna od klju č nih zamjerki upu- ć enih manjinskim izborima svih ovih godina je mala izlaznost bira č a. Ipak, treba imati u vidu da je relativno mala MANJINSKI Travanj 2023. IZBORNI BROJ (Nastavak na stranici 2) (Nastavak na stranici 3)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU3Mzg=