Forgot Password

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije (članak 18. stavak 5. Zakona).

Ponovna uporaba informacija u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine odnosno službenici za informiranje:

pisanim putem na adresu:

  Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine
Mesnička 23
10 000 Zagreb

 

putem elektroničke pošte: mailto:informacije@sssnm.gov.hr

telefaksom na broj:

  01/ 4569-297

telefonom na broj:

  01/4569-761

 

Službenica za informiranje Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine:

 Josipa Marković, savjetnica u Vladi i Vladinom uredu

Stručna služba ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

 

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se prema kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

 

 

Dokumenti

  • Žalba protiv rješenja – pristup informacijama
  • Žalba – šutnja uprave – pristup informacijama
  • Žalba protiv rješenja – ponovna uporaba informacija
  • Žalba – šutnja uprave – ponovna uporaba informacija
  • Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14)
  • Godisnje_izvjesce ZPPI-2022