Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (dalje u tekstu: Okvirna konvencija) multilateralni je ugovor Vijeća Europe usvojen 10. studenog 1994. godine na Odboru ministara Vijeća Europe u Strasbourgu. Hrvatski sabor donio je 19. rujna 1997. godine, Odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, koja je stupila na snagu 1. veljače 1998. godine.

Temeljem članka 25. Okvirne konvencije u razdoblju od 1999. do 2023. godine Vlada Republike Hrvatske podnijela je Vijeću Europe ukupno šest izvješća. Izradu izvješća koordinira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Savjet za nacionalne manjine iz svog djelokruga Uredu dostavlja izvješće vezano za provedbu pojedinih prava propisanih Okvirnom konvencijom. Izvješće Savjeta sadrži analizu i ocjenu stanja o pojedinim pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, njihovoj provedbi i aktualnostima kako bi se stekao stvarni uvid u primjenu zajamčenih prava.

Predstavnici Savjeta i zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru produktivnim radom i angažmanom potiču ostvarivanje prava nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11-1981 i 93/11- 1982) i drugim pozitivnim propisima. Cilj je kontinuirano postizati pozitivne pomake u provedbi Okvirne konvencije te i na taj način doprinositi unaprjeđenju zaštite prava nacionalnih manjina.

U okviru svog djelokruga Savjet aktivno djeluje s ciljem promicanja pune i učinkovite jednakosti pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika većinskog stanovništva u svim segmentima društva posebice putem sudjelovanja pripadnika nacionalnih manjina u kulturnom, društveno-ekonomskom i političkom životu Republike Hrvatske.

Linkovi: