Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22, dalje u tekstu: ZPPI).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti te načelu raspolaganja informacijom.
Sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. ZPPI-a pravo na pristup informacijama „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. ZPPI-a predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije (članak 18. stavak 5. ZPPI-a).

Ponovna uporaba informacija u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. ZPPI-a „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine odnosno službenici za informiranje:

 • pisanim putem na adresu:
  Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine
  Mesnička 23
  10 000 Zagreb
 • putem elektroničke pošte: informacije@sssnm.gov.hr
 • telefaksom na broj:
  01/ 4569-297
 • telefonom na broj:
  01/ 4569-761

Službenica za informiranje Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine:
Josipa Marković, savjetnica u Stručnoj službi Savjeta

Stručna služba Savjeta ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Temeljem članka 19. stavka 3. ZPPI-a povjerenik za informiranje donio je Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14, 15/14 - ispravak, 141/22, dalje u tekstu: Kriteriji) kojima su propisane visina naknade stvarnih materijalnih troškova kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastanu pružanjem informacije.

Člankom 19. stavkom 1. ZPPI-a propisano je da se na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju upravne i sudske pristojbe.

Temeljem članka 19. stavka 2. ZPPI-a tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije (sukladno članku 17. ZPPI-a) kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

 Dokumenti i linkovi: