• Savjet raspisuje Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, te programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora
 • Donosi godišnju odluku o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina za programe ostvarivanja kulturne autonomije
 • Donosi godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za kulturnu autonomiju nacionalnih manjina
 • Predlaže tijelima državne vlasti da rasprave pojedina pitanja od značenja za nacionalnu manjinu, a osobito provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima su uređena manjinska prava i slobode
 • Može zatražiti od Vlade Republike Hrvatske da provede nadzor nad primjenom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima su uređena prava i slobode nacionalnih manjina od strane tijela državne uprave i da poduzme mjere za zakonito postupanje tih tijela
 • Predlaže mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području
 • Daje mišljenja i prijedloge o programima javnih radio postaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, te o tretiranju manjinskih pitanja u programima javnih radio postaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja
 • Iznosi stajalište vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina kada od nadležnog tijela državne uprave zatraže nadzor nad primjenom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima su uređena prava i slobode nacionalnih manjina od strane tijela jedinica samouprave u kojima su osnovane i poduzmu mjere za zakonito postupanje tih tijela
 • Može zatražiti od Vlade Republike Hrvatske da provede nadzor nad primjenom Ustavnog zakona i posebnih zakona kojima su uređena prava i slobode nacionalnih manjina od strane tijela državne uprave i da poduzme mjere za zakonito postupanje tih tijela
 • Ima pravo podnijeti ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske ako po vlastitoj ocjeni ili povodom inicijative pripadnika nacionalne manjine smatra da su povrijeđena prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina propisana Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i posebnim zakonima
 • Predlaže poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima
 • Surađuje u pitanjima od interesa za nacionalne manjine s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
 • Daje suglasnost na odluke o znamenju i simbolima i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina koje predlože koordinacije vijeća nacionalnih manjina koju su vijeća jedinica područne (regionalne) samouprave osnovale za područja Republike Hrvatske
 • Reagira na pojave govora mržnje, nesnošljivosti, netolerancije i nasilja, te najoštrije osuđuje pojave diskriminacije u cilju stvaranja pretpostavki za ostvarivanje jednakih mogućnosti i zaštite svih građana kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.