• koordinira provedbu javnog poziva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije
  • priprema tekst prijedloga godišnje odluke o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina
  • priprema godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske
  • priprema predugovore i ugovore o financijskoj potpori programa iz sredstava državnog proračuna sa udrugama i ustanovama nacionalnih manjina
  • prati izvršavanje programa kulturne autonomije analizom izvješća udruga i ustanova i obavlja terenske izvide s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi s radom udruga i ustanova i namjenskim korištenjem sredstava
  • prati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i izrađuje nacrte izvješća u vezi s njegovom provedbom
  • izrađuje periodična izvješća stručnim nositeljima izrade o provedbi strateških i operativnih planova koji se odnose na zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina
  • organizira seminare, okrugle stolove i druge programe edukacije za udruge i ustanove, kao i edukativne seminare za unapređenje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.