Sukladno Informaciji o konačnim rezultatima izbora članova vijeća i izbora predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 7. svibnja 2023., objavljenom na službenim stranicama Državnog izbornog povjerenstva; na provedenim je izborima izabrano 339 vijeća nacionalnih manjina i 105 predstavnika nacionalnih manjina.

Vlada Republike Hrvatske donijela je 30. ožujka 2023. Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenim je odlukama ukupno raspisano 592 izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Vlada Republike Hrvatske raspisala je 451 izbor članova vijeća nacionalnih manjina; 61 u županijama i Gradu Zagrebu, 151 u gradovima i 239 u općinama. U Krapinsko-zagorskoj županiji nisu održani izbori za članove vijeća nacionalnih manjina budući da ovlašteni predlagatelji nisu predložili niti jednu listu kandidata. Drugi krug glasovanja na izboru članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Mikleuš održan je 21. svibnja 2023. budući da je broj izabranih kandidata u prvom krugu bio manji od šest članova koliko se najmanje bira u vijeće općine. Od 5.488 predloženih kandidata za članove vijeća nacionalnih manjina izabrano je 4.719 od čega 1.512 na razini županija i Grada Zagreba, te 1.833 na razini gradova i 1.374 na razini općina.

Vlada Republike Hrvatske raspisala je 141 izbor predstavnika nacionalnih manjina: 96 u županijama i Gradu Zagrebu, 44 u gradovima i 1 u općini. U 14 županija i 10 gradova izbori predstavnika pojedinih nacionalnih manjina nisu održani budući da ovlašteni predlagatelji nisu predložili kandidature. Od 226 predloženih kandidata za 106 predstavnika izabrano je 105 predstavnika i to: 71 predstavnik na razini županija i Grada Zagreba, 33 na razini gradova i jedan predstavnik na razini općine. Jedan predstavnik na nivou grada nije izabran.

Zakonom o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 80/11, 34/12 i 98/19) i Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenju registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te obrascima za upis i izdavanje isprava („Narodne novine“, broj 106/11 i 21/20), Ministarstvo pravosuđa i uprave određeno je kao nadležno tijelo koje vodi Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i kojem subjekt podnosi zahtjev za upis u Registar.

Link: