PROGRAMI KOJI PROIZLAZE IZ BILATERALNIH SPORAZUMA I UGOVORA

Republika Hrvatska stranka je Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina ("Narodne novine - međunarodni ugovori" broj 14/97) i Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima ("Narodne novine - međunarodni ugovori" broj 18/97).

U cilju zaštite manjinskih prava te unaprjeđenja bilateralnih odnosa između država, Republika Hrvatska sklopila je bilateralne ugovore s Mađarskom, Talijanskom Republikom, Republikom Sjevernom Makedonijom, te Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom.
Vlada Republike Hrvatske sklopila je Sporazum s Vladom Republike Češke o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti ("Narodne novine - međunarodni ugovori" broj 6/02) koji se dijelom odnosi i na nacionalne manjine u obje države, te Ugovor s Republikom Austrijom o suradnji u području kulture i obrazovanja.

Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologijom praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, broj 105/16, 81/20 i 122/22), propisano je da će se financirati programi koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora o pravima nacionalnih manjina kojima je Republika Hrvatska preuzela financijske obveze ako se odnose na cjelokupnu nacionalnu manjinu i pridonose uspostavi međuetničkog povjerenja te potiču suradnju i zajedništvo između udruga, ustanova i drugih institucija pripadnika nacionalne manjine.

Savjet za nacionalne manjine pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske provodi zaključke i odredbe bilateralnih sporazuma i ugovora o zaštiti prava nacionalnih manjina kojih je Republika Hrvatska potpisnik.

Na temelju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 15/97) i Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, broj 1/09), Savjet za nacionalne manjine sufinancira programe udruge Talijanska unija — Unione Italiana kao krovne organizacije pripadnika talijanske nacionalne manjine, ustanove Centar za povijesna istraživanja Rovinj koje je Talijanska unija osnivač, te Talijanske drame kao profesionalne kazališne ustanove pripadnika talijanske nacionalne manjine koja djeluje pri Hrvatskom narodnom kazalištu „Ivan pl. Zajc“ u Rijeci.

Na temelju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj ("Narodne novine - međunarodni ugovori" broj 8/95), putem Savjeta za nacionalne manjine sufinanciraju se programi koji proizlaze iz bilateralnog sporazuma udruge Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje.