Člankom 7. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske; 80/10, 93/11 - 1981 Odluka Ustavnog suda i 93/11 - 1982 Odluka Ustavnog suda), propisano je da Republika Hrvatska osigurava ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito je kao posebno pravo navedeno pravo na uporabu znamenja i simbola nacionalnih manjina.

Službena uporaba i način korištenja znamenja i simbola nacionalnih manjina propisani su člankom 14. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske, nacionalne manjine mogu isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina. Kada se izvodi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine, obvezatno se prije nje izvodi himna Republike Hrvatske. Jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave dužne su statutom propisati službenu uporabu i način korištenja zastave i simbola nacionalnih manjina.

Člankom 33. stavkom 5. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina propisano je da koordinacija vijeća nacionalnih manjina koju su vijeća jedinica područne (regionalne) samouprave osnovale za područja Republike Hrvatske može donositi odluke o znamenju i simbolima i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina uz suglasnost Savjeta za nacionalne manjine. Savjet za nacionalne manjine do sada je dao suglasnost na sljedeće odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina osnovanih za područja Republike Hrvatske:

  • Odluku o zastavi srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj 2006. godine
  • Odluku o zastavi i grbu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i Odluku o himni češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj 2007. godine
  • Odluku o zastavi, grbu i svečanoj pjesmi «Braća Rusini« rusinske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj 2009. godine i
  • Odluku o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj 2018. godine.

Osamnaest (18) nacionalnih manjina navedenih u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske do sada nije ostvarilo pravo na uporabu svojih znamenja i simbola s obzirom na to da nemaju osnovane koordinacije vijeća za područje Republike Hrvatske kojima sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina treba pristupiti više od polovine vijeća područne (regionalne) samouprave.