Savjet za nacionalne manjine kao krovno tijelo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj osnovan je Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. prosinca 2002.

Savjet raspoređuje sredstva koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina kroz dodjelu financijske potpore za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina. Korisnici sredstava podnose Savjetu godišnja izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava, o čemu Savjet izvješćuje Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor.

Predsjednik Savjeta saziva javne sjednice na kojima se odluke donose većinom glasova svih članova Savjeta.

Članove Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine i to: sedam članova iz reda osoba koje predlože vijeća nacionalnih manjina, pet članova iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih, vjerskih djelatnika iz reda osoba koje predlože manjinske udruge i druge organizacije manjina, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih manjina. Članovi Savjeta su i zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.

Radom Savjeta upravlja predsjednik kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine nakon provedenog javnog natječaja.

Aktualni predsjednik Tibor Varga dužnost čelnika obnaša od 13. srpnja 2023. godine.

Misija Savjeta je unapređenje sudjelovanja manjina u javnom životu Republike Hrvatske, a osobito razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja ostvarivanja i zaštite njihovih prava i sloboda.

Vizija Savjeta kao nadstranačkog tijela jest osigurati uvjete za punu implementaciju prava nacionalnih manjina zajamčenih pozitivnim propisima i pravnom stečevinom Europske unije.