Vlada Republike Hrvatske usvojila je 24. kolovoza 2017. Operativne programe za nacionalne manjine za razdoblje od 2017. — 2020. godine. Dokument je predstavljao temelj za ostvarivanje i očuvanje stečenih prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj odnosno financijsku podršku za njihovu provedbu, te su njime utvrđene obveze kako predstavnika manjina, tako i Vlade odnosno ministarstava i tijela izvršne vlasti. Sastojao se od dva dijela: operativnog programa za zaštitu i unaprjeđenje postojeće razine prava svih nacionalnih manjina navedenih u Izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske, te od posebnih operativnih programa za srpsku, talijansku, češku, slovačku, mađarsku, albansku i romsku nacionalnu manjinu, razrađenih slijedom njihove specifičnosti.

U skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2021.-2024., Vlada je 30. prosinca 2020. usvojila Operativne programe nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. Dokument donosi niz mjera za unaprjeđenje položaja manjinskih zajednica; podrazumijeva poštivanje prava na korištenje jezika i pisma, ravnomjeran razvoj svih područja Republike Hrvatske, horizontalne mjere usmjerene na ostvarivanje temeljnih prava te specifične mjere za svaku pojedinu manjinu. Najvažnija novina u odnosu na prethodne Operativne programe jest činjenica da sadrži dijelove vezane i uz bošnjačku, židovsku, crnogorsku, ukrajinsku, makedonsku, njemačku, slovensku, austrijsku, poljsku, rusinsku, rusku i tursku nacionalnu manjinu.

Aktivnosti iz Operativnih programa kojima je Savjet za nacionalne manjine (su)nositelj u najvećem se dijelu odnose na ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina odnosno omogućavanje stabilnosti i unaprjeđenja rada udruga i ustanova manjina, i to:

 • Kulturna autonomija održavanjem, razvojem i iskazivanjem vlastite kulture te očuvanje i zaštita kulturnih dobara i tradicije pripadnika nacionalnih manjina
 • Pravo na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa
 • Unaprjeđenje sustava financiranja udruga i ustanova talijanske manjine, posebice novinsko-izdavačke ustanove EDIT iz Rijeke
 • Unaprjeđenje uvjeta rada i sustava financiranja udruga i ustanova češke i slovačke nacionalne manjine, posebno Slovačkog centra za kulturu Našice i Novinsko - izdavačke ustanove Jednota Daruvar
 • Provedba preporuka Mješovitog međuvladinog odbora za zaštitu mađarske manjine u Republici Hrvatskoj te hrvatske manjine u Mađarskoj
 • Unaprjeđivanje uvjeta rada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “Kali Sara”
 • Uređenje, urbanizacija i legalizacija romskih naselja
 • Unaprjeđivanje uvjeta rada udruga nacionalnih manjina i kulturna suradnja.

Vlada Republike Hrvatske 21. lipnja 2022. usvojila je Izmjene i dopune Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. kojima se uvodi devet novih aktivnosti, dok se osam aktivnosti mijenja ili dopunjuje. Ostale izmjene odnose se na promjenu rokova provedbe aktivnosti ili dodavanje nositelja kod pojedinih aktivnosti.

Tijekom provedbe Operativnih programa posebno se ističu sljedeći pozitivni iskoraci:

 • U suradnji s predstavnicima manjina regulirani su posebnim zakonom izbori za manjinsku samoupravu; stupanjem na snagu Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), prvi se puta zasebno normira postupak izbora vijeća i predstavnika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave čime je izvršena obveza iz članka 136. Zakona o lokalnim izborima.
 • Ustrojena je Uprava za nacionalne manjine unutar Ministarstva znanosti i obrazovanja kao posebne ustrojstvene jedinice za obrazovanje na manjinskim jezicima nadležne za unaprjeđenje manjinskih modela obrazovanja, praćenje stanja i unaprjeđenja predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog odgoja, obrazovanja odraslih te obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina.
 • Donesen je novi Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje („Narodne novine“, broj 43/21), koji regulira obveze nadležnih tijela u otkrivanju, postupanju i praćenju rezultata postupaka vođenih zbog zločina iz mržnje
 • Vlada Republike Hrvatske 8. travnja 2021. godine donijela je Uredbu o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 37/21); člankom 8. Uredbe propisano je da se na postupak financiranja programa i projekata udruga manjina koji provodi Savjet za nacionalne manjine primjenjuje poseban propis kojim se uređuju kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa, a sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
 • Vlada Republike Hrvatske osigurala je dostatna sredstva koja se udrugama i ustanovama doznačuju putem Savjeta za nacionalne manjine za ostvarivanje programa kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina; u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu sredstva su bila osigurana u iznosu od 31.819.500,00 kuna što u odnosu na 2023. godinu kada su bila osigurana u iznosu od 8.030.292 eura (58.504.232,19 kuna), predstavlja povećanje od 84% u razdoblju od sedam godina.

Savjet za nacionalne manjine na godišnjoj razini za potrebe izrade izvješća o provođenju Operativnih programa dostavlja podatke o provedbi aktivnosti kojih je (su)nositelj Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izradu izvješća o provođenju Operativnih programa koordinira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i zadužen je izvješće dostavljati Vladi Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, donijela je Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024.

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024.

Izmjene i dopune Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024.