Vlada Republike Hrvatske na 234. sjednici održanoj 13. srpnja 2023. godine imenovala je novi saziv Savjeta za nacionalne manjine. U prostorijama Vlade Republike Hrvatske Savjet je 14. rujna 2023. godine održao 103. konstituirajuću sjednicu.

Novoimenovani predsjednik Savjeta Tibor Varga konstatirao je kako je većina članova Savjeta iz prethodnog mandata ponovno imenovana. Predstavio je nove članove Savjeta koji nisu imali prethodni mandat potpredsjednika Savjeta Milana Vukelića, predstavnika srpske nacionalne manjine, Mariju Meleško, predstavnicu ukrajinske nacionalne manjine i Zorana Ferbera predstavnika židovske nacionalne manjine. Sjednici su uz članove Savjeta nazočili i predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave  Juro Martinović, državni tajnik, Danijela Gaube, p.o. ravnateljica Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku i Dragana Milunić Pakozdi, načelnica Sektora za nacionalne manjine u Upravi za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku.

U raspravi povodom prve točke dnevnog reda Rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina aktivno su sudjelovali i predstavnici ministarstva. Prema službenim informacijama Državnog izbornog povjerenstva na Izborima za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave održanima 7. svibnja 2023. godine izabrano je 339 vijeća i 105 predstavnika. Predsjednik Savjeta ukazao je kako od provedenih izbora nije izvršen upis još 239 vijeća i 37 predstavnika u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, a činjenica upisa, neophodna je za rad vijeća pošto pravnu osobnost stječu upisom u registar. Državni tajnik Juro Martinović referirao se na proceduru upisa i napomenuo kako je učestalo potrebno vijeća i predstavnike tražiti nadopunu zahtjeva što otežava brzinu rješavanja. Ministarstvo će uložiti dodatan angažman radi olakšanja i ubrzanja upisa kako bi se krajem listopada 2023. godine proveli svi zatraženi upisi.

Po pitanju neisplate troškova izborne promidžbe od strane jedinica samouprave  predsjednik Savjeta naglasio je, kako temeljem članka 29. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina pravo na trošak izborne promidžbe, ostvaruju 153 udruge. Udruge predlagatelji ostvaruju to pravo ako na izborima dobiju najmanje jednog člana vijeća ili predstavnika. Predstavnici ministarstva verificirat će da li su općine, gradovi i županije izvršile zakonsku obvezu isplate troškova izborne promidžbe udrugama predlagateljima o čemu će uz druga postavljena pitanja pisano izvijestiti Savjet.

Novom Odlukom Grada Zagreba iz 2021. godine Grad je ukinuo mogućnost da vijeća sama diferenciraju iznose isplata nagrada među pojedinim članovima. Za razliku od Odluke iz 2006. godine kojom je bio utvrđen iznos od 50% mjesečne naknade koju ostvaruje zastupnik u gradskoj skupštini po članu vijeća, novom je Odlukom utvrđen iznos od 30%. U praksi se javlja problem nemogućnosti vijeća da samostalno odredi iznos mjesečne nagrade predsjedniku, zamjeniku i članovima u čiji rad ima apsolutni uvid. Članovi vijeća svoje dužnosti obav­ljaju u pravilu na dragovoljnoj osnovi. Predsjednik Savjeta smatra nužnim izmijeniti Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina na način da se jasno regulira institut mjesečne nagrade vijećnicima. Budući da vijeće samo odlučuje o predstavljanju i zastupanju vijeća, Savjet smatra da upravo vijeće treba imati mogućnost diferenciranja isplaćenog iznosa pošto raspolaže informacijama o zaduženjima pojedinih članova, kao i evidencijama o sudjelovanju na sjednicama. Predstavnici ministarstva obvezali su se pristupiti izradi novog pravilnika.

Članovi Savjeta su nakon provedene rasprave temeljem, Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa, usvojili odluku kojom se predsjednika Savjeta ovlašćuje da samostalno donosi odluke o isplatama do 6.636,00 EUR u okviru odluke o rasporedu sredstava koju Savjet donosi na godišnjoj razini. Zaključno je Savjet donio odluke povodom 9 zamolbi odnosno zahtjeva od strane 6 udruga i ustanova nacionalnih manjina za preraspodjelu sredstava u okviru doznačenih sredstava temeljem Odluke o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2023. godini.