Dana 22. travnja 2024. u Narodnim novinama broj 47/24 objavljena je Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, koju je Savjet za nacionalne manjine donio na 106. sjednici održanoj 19. travnja 2024.

Odluka je stupila na snagu 23. travnja 2024. i dostupna je na sljedećoj poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_04_47_804.html 

Odlukom o rasporedu sredstava za 2024. godinu predviđeno je da se sredstvima Državnog proračuna neposredno sufinancira ostvarivanje programa kulturne autonomije 106 udruga (sa 145 članica), bilateralnih programa, kao i programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine, u sveukupnom iznosu od 10.053.129 EUR što u odnosu na 2023. godinu predstavlja povećanje za 2.022.837 EUR odnosno za 25,2 %.

Vezano uz programe kulturne autonomije koji će se sufinancirati proračunskim sredstvima, od ukupno 1250 programa predviđenih za sufinanciranje njih 87 odnosi se na informiranje i izdavaštvo, 468 na kulturni amaterizam i 608 na kulturne manifestacije.