JAVNI POZIV – Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Klasa: 402-08/20-07/02

Urbroj: 50438-20-01 od 23. XI. 2020. (250)

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske na temelju članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02; 47/10; 80/10; Odluka Ustavnog suda 93/11 (1981) i Odluka Ustavnog suda 93/11 (1982)) objavljuje

JAVNI POZIV

udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini.

I.

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati Kriterije financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiju praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (Narodne novine, broj: 105/16 i 81/20).

1. Udruge i ustanove čije su prijave programa prešle minimalni bodovni prag, a nije im odobreno sufinanciranje programa, o tome će biti obaviještene pisanim putem u roku od osam radnih dana od dana stupanja na snagu odluke o rasporedu sredstava.

2. Udruge i ustanove koje su dobile obavijest da njihova prijava programa ne ispunjava propisane uvjete javnog poziva mogu u roku od osam dana izjaviti pisani prigovor na koji je Savjet dužan odgovoriti u roku od sljedećih osam dana.

3. O prijedlogu odluke o rasporedu sredstava na sjednici Savjeta koja je otvorena za javnost glasuje se većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članica i članova Savjeta.

4. Nakon usvajanja, odluka se objavljuje u Službenom glasilu Republike Hrvatske »Narodne novine« i na službenim internetskim stranicama Savjeta www.old2.savjet.nacionalne-manjine.info.

5. S udrugom ili ustanovom kojoj su odlukom o rasporedu sredstava odobrena sredstva za sufinanciranje programa kulturne autonomije, Savjet će zaključiti ugovor o financijskoj potpori programa koji u ime udruge potpisuje ovlašteni predstavnik udruge ili ustanove.

II.

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati sljedeće opće kriterije:

1. poticanje financijske potpore za ostvarivanje programa udruga i ustanova koje doprinose očuvanju etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno integracijom u društvo daju doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske, vodeći računa o broju članova udruge i ustanove, dužini djelovanja i dosadašnjem radu udruge:

2. održavanje i podizanje dostignute razine ostvarivanja etničkih prava značajnih za pripadnike nacionalnih manjina

3. poklanjanje posebne pozornosti kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju etničkog identiteta

4. podupiranje programa koji doprinose promicanju vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, unapređivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja

5. provođenje zaključaka i odredbi bilateralnih sporazuma i ugovora o zaštiti prava nacionalnih manjina kojih je Republika Hrvatska potpisnik

6. neće se financirati političke djelatnosti pojedinaca i grupa članova udruga i ustanova odnosno cijelih udruga i ustanova na izborima i slične aktivnosti.

III.

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati sljedeće posebne kriterije:

1. zahtjev za dodjelu financijske potpore mogu uputiti udruge i ustanove (savezi i zajednice) upisane u Registar udruga i Sudski registar ustanova koje aktivno djeluju u Republici Hrvatskoj najmanje 36 mjeseci do objave javnog poziva (članice saveza ili zajednica najmanje 24 mjeseca do objave javnog poziva)

2. udruge i ustanove u svojem sastavu moraju imati najmanje 20 članova pripadnika nacionalne manjine (osim saveza i zajednica čiji su članovi pravne osobe). Udruge i ustanove koje prvi put podnose zahtjev dužne su uz prijavu priložiti dokaz o dosadašnjem djelovanju

3. predloženi programi vrednovat će se kroz bodovnu listu na temelju njihove kvalitete i održivosti, broja članova koje udruga ili ustanova okuplja, njezinih prethodnih rezultata, administrativne sposobnosti i razgranatosti njezinih članica na lokalnoj razini, upravljanja financijskim sredstvima, procjene rizika u provedbi programa, kao i na temelju dostavljenih izvješća o radu i ostvarivanju programa odnosno financijskih izvješća o utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnoj godini

4. prednost će imati programi udruga i ustanova koje okupljaju većinu pripadnika pojedine nacionalne manjine ili imaju veću važnost unutar iste, koje su kroz duže vrijeme ostvarile značajne rezultate u očuvanju etničkog i kulturnog identiteta, koje su poticale pripadnike na tolerantno i usklađeno djelovanje unutar svoje nacionalne manjine i vodile računa o namjenskom korištenju sredstava

5. udruge i ustanove koje su podnijele zahtjev za dodjelu financijske potpore dužne su:

dostaviti odluke posljednje izborne skupštine o odgovornim osobama i uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba

dostaviti izvješće o financijskom poslovanju za prethodnu godinu osim ako su takvo izvješće dostavile Stručnoj službi Savjeta u redovnom izvještajnom postupku

ovjerene obrasce iz Financijske agencije: PR-RAS-NPF i S-PR-RAS-NPF

OIB, registarski broj o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske i registarski broj iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija

dostaviti dokumentaciju i podatke navedene u obrascima izvješća o radu i izvršenju programa s financijskim izvješćem s obaveznim prilozima. Obrasci se objavljuju na službenim internetskim stranicama Savjeta odnosno popunjavaju neposredno putem aplikacije

6. udruge i ustanove odnosno savezi i zajednice koje u svojem sastavu imaju više organizacijskih oblika moraju u statutu imati utvrđene organizacijske oblike (članice) i njihov broj odnosno moraju imati popis članova sastavljen na način propisan Zakonom o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19), kao uvjet da bi im se dodijeljena sredstva mogla transferirati

7. udruga ili ustanova će poduzeti sve potrebne mjere u svrhu izbjegavanja sukoba interesa pri korištenju dodijeljenih sredstava i bez odgode će obavijestiti Savjet o situacijama koje predstavljaju ili bi mogle dovesti do takvog sukoba.

IV.

Prijave prijedloga programa obavljaju se putem elektronske aplikacije dostupne na službenoj mrežnoj stranici Savjeta za nacionalne manjine www.old2.savjet.nacionalne-manjine.info.

Nakon izvršene prijave prijedloga programa udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina su obavezne ispisati potvrdu prijave prijedloga programa iz elektronske aplikacije. Istu je dužna potpisati odgovorna osoba za zastupanje i ovjeriti pečatom udruge i/ili ustanove.

Potvrdi se obavezno prilaže:

1. original uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba udruga i/ili ustanova nacionalnih manjina koje se prijavljuju samostalno i odgovornih osoba saveza i/ili zajednica nacionalnih manjina, ne stariji od mjesec dana;

2. plan prihoda i rashoda iz financijskog plana udruga i/ili ustanova za 2021. godinu;

3. iznimno udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje se po prvi put odazivaju na javni poziv Savjeta za nacionalne manjine kao i udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje u zadnje tri godine nisu bile sufinancirane preko Savjeta dužne su dostaviti dokaze o dosadašnjem radu i aktivnom djelovanju (primjerice fotografije s nastupa i manifestacija, objavljenih priloga – članaka iz novina, objavljenih djela iz programa izdavaštva, tiskani časopisi iz programa informiranja i drugo s kratkim obrazloženjem i opisom).

Potvrdu s obaveznim prilozima udruge i/ili ustanove su dužne poslati s povratnicom na adresu: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Mesnička 23, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za javni poziv«.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Ako udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina, savezi i/ili zajednice nacionalnih manjina uz prijavu u aplikaciji ne prilože sve obavezne i ispravne dokumente u PDF formatu, kao i priloge koji se dostavljaju putem pošte na adresu Savjeta, smatrat će se da nisu prešle minimalni bodovni prag koji iznosi 10 bodova.

Udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje su unatrag tri godine bile sufinancirane od strane Savjeta mogu ostvariti pozitivne odnosno negativne bodove u rasponu od 1 – 4 boda ovisno o dostavljenim godišnjim izvještajima za 2020. godinu.

Udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje se prvi put odazivaju na javni poziv Savjeta za nacionalne manjine kao i udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje u zadnje tri godine nisu bile sufinancirane preko Savjeta mogu ostvariti pozitivne odnosno negativne bodove u rasponu od 1 – 2 boda ovisno o dostavljenim dokazima o dosadašnjem radu i aktivnom djelovanju.

Prijave prijedloga programa koje ne ispunjavaju propisane uvjete sukladno ovom pozivu kao i prijave prijedloga programa koje se ne dostave u roku neće se razmatrati.

Savjet za nacionalne manjine
Republike Hrvatske